Обратно УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА МИНИМАЛНА ПОМОЩ DE MINIMIS, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 1408/2013 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПОКРИВАНЕ РАЗХОДИТЕ ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕ В СХЕМА ЗА КАЧЕСТВО ЗАЩИТЕНО НАИМЕНОВАНИЕ ЗА ПРОИЗХОД „СТРАНДЖАНСКИ МАНОВ МЕД“/„МАНОВ МЕД ОТ СТРАНДЖА“ ПРЕЗ 2022 Г.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА МИНИМАЛНА ПОМОЩ DE MINIMIS, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 1408/2013 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПОКРИВАНЕ РАЗХОДИТЕ ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕ В СХЕМА ЗА КАЧЕСТВО ЗАЩИТЕНО НАИМЕНОВАНИЕ ЗА ПРОИЗХОД „СТРАНДЖАНСКИ МАНОВ МЕД“/„МАНОВ МЕД ОТ СТРАНДЖА“ ПРЕЗ 2022 Г.

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

2. Обхват, условия и размер на подпомагане

2.1.  Направление за подпомагане.

2.1.1. Помощта се предоставя за покриване разходите за контрол за съответствие с продуктовата спецификация, включващи разходи за задължителна годишна проверка на място от контролиращото лице и лабораторен анализ на продукта при направената задължителна годишна проверка при производство на продукти със защитено наименование за произход (ЗНП) „Странджански манов мед“/„Манов мед от Странджа“.

2.1.2. Задължителен краен резултат за потвърждаване на сертификата за съответствие на производителя за съответния продукт е ползвателите на помощта, производители на ЗНП „Странджански манов мед“/„Манов мед от Странджа“ да са вписани в публичните електронни регистри на производителите на съответните продукти със защитени наименования (по чл. 16, ал.3, т.1 от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС)), които се поддържат на интернет страницата на Министерство на земеделието (МЗм).

2.2. Размер на помощта:

2.2.1. Бюджет на помощта: 18 000 лв.

2.2.2. Общият размер на предоставените на едно лице помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три бюджетни години (2020 г. – 2022 г.). Максималният размер на помощта de minimis за едно и също предприятие (в т.ч. при наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/придобиване/разделяне (когато преобразуването е извършено след 01.01.2014 г.), не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три бюджетни години (2020 г. – 2022 г.).

2.2.3. Помощта е в размер на 1 800 лв. с ДДС на бенефициер.

Данъкът върху добавената стойност (ДДС) не е допустим за подпомагане, освен в случаите, когато не подлежи на възстановяване съгласно националното законодателство в областта на ДДС.

 

7. Срокове на помощта

7.1. Срок за подаване на заявленията: от 6 юни 2022 г. до  31 август 2022 г.

7.2. Срок за изплащане на помощта: до 5 работни дни след сключване на договора за предоставяне на помощта.

7.3. Срок за представяне на документи за отчитане: 30 ноември 2022 г.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 06.06.2022 г.

Краен срок: 31.08.2022 г.

Документи за кандидатстване: