НАРЕДБА № 9 от 26.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите "Биологично растениевъдство" и "Биологично пчеларство", включени в СП за периода 2023 - 2027 г. в сила от 31.05.2024г.