НАРЕДБА № 10 от 27.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в СП 2023 - 2027г. в сила от 31.05.2024г.