Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Плодове и зеленчуци - Временно признати организации на производители

Временно признати организации на производители - Групи производители

 

 

Кратко описание на схемата
Признатите групи производители на плодове и зеленчуци получават финансово подпомагане за:
1. Покриване на 100 % от приемливите разходи, включени в плана за признаване, за насърчаване на тяхното учредяване и улесняване на административната им дейност;
2. Покриване до 75 % от приемливите разходи за инвестиции, които са включени в плана за признаване;
Подпомагането по т. 1 и т. 2 е в зависимост от разпределението на средствата за европейско и национално съфинансиране по чл. 7б, ал. 6 на Наредба №11/15.05.2007 год., включени в годишната план-сметка на Държавен фонд "Земеделие" и от определеното финансово участие на Съюза.
Помощта по т. 1 се определя:
За всяка група производители на плодове и зеленчуци, като процент от стойността на продукцията, предлагана на пазара за периода, за който иска подпомагане и възлиза на 10 % през първата и втората година, 8 % през третата година, 6 % през четвъртата година и 4 % през петата година, а при стойност на предлаганата на пазара продукция над 1 000 000 евро помощта възлиза на 5 % през първата и втората година, 4 % през третата година, 3 % през четвъртата година и 2 % през петата година на периода на изпълнение на плана за признаване, но не повече от левовата равностойност на 100 000 евро на година. Помощта се предоставя за разходи, които са допустими за подпомагане съгласно приложение № 11 на Наредба №11/15.05.2007 год.
Помощта по т. 2 се предоставя, когато:
1. Инвестициите включват допустими разходи в съответствие с приложение № 9 на Наредба №11/15.05.2007 год.;
2. Всички инвестиции за съответната година от инвестиционната програма са с максимален размер левовата равностойност на 1 500 000 евро и с общ минимален размер за целия план за признаване левовата равностойност на 14 000 евро;
3. Максималната продължителност на плана за признаване е до 5 год.
Допустими бенефициенти:
Групи производители на плодове и зеленчуци, съгласно чл. 6. на Наредба №11/15.05.2007 г. на МЗГ., които имат:
-         поне 4 членове;
-         годишен оборот не по-малък от левовата равностойност на 50 000 евро без ДДС.
Кандидатстване за получаване на временно признаване:
За получаване на временно признаване, групата производители на плодове и зеленчуци представя план за изпълнение на изискванията по чл. 7 от Наредба №11/15.05.2007г. на МЗГ. Продължителността на плана трябва да бъде не повече от 5 години, а на отделните мерки в него – не повече от една година. Групите производители на плодове и зеленчуци подават заявления за признаване в два екземпляра в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие", отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане", по място на регистрация.
Съдържание на план за признаване:
Когато планът за признаване включва извършване на инвестиции към него, групата производители на плодове и зеленчуци прилага и инвестиционна програма за периода на изпълнение на плана за признаване съгласно приложение № 7 и се прилагат документи за първия годишен период на програмата съгласно приложение № 8. Инвестиционната програма е с период не по-малко от 5 години, а в случаите на създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи прогнозата трябва да обхваща 10-годишен период, като заложените инвестиции се реализират най-късно в петата година.
Инвестиционната програма включва подробно описание на планираните инвестиции и дейности, които допринасят за постигането на една или повече от следните цели:
1. увеличаване на броя на членовете в съответствие с определените минимални изисквания в чл. 5, ал. 1, т. 3;
2. нарастване на стойността на реализираната на пазара продукция в съответствие с определените минимални изисквания в чл. 5, ал. 1, т. 4;
3. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, и/или
4. подобряване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, и/или
5. опазване на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
6. подобряване на хигиенните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство, и/или
7. подобряване качеството на произвежданите плодове и зеленчуци, и/или
8. подобряване на възможностите за производство и маркетинг на произвежданите плодове и зеленчуци.
Инвестиционната програма се оценява по следните икономически и финансови показатели на предложените инвестиции и дейности:
v     прогнози за нетните парични потоци на проекта;
v     нетна настояща стойност на инвестицията;
v     изчисляване на вътрешна норма на възвръщаемост на инвестицията;
v     индекс на рентабилност на инвестицията;
v     изчисляване на срока на откупуване на инвестицията.
Инвестиционната програма трябва да показва икономическа жизнеспособност на стопанството и нейното изпълнение да води до значително подобряване на цялостната му дейност чрез постигане на една или повече цели по чл. 7, ал. 4 на Наредба №11.
Срок за одобрение:
До три месеца от получаване на проектното предложение.
 
Изплащане на помощта:
Сумата на помощта се изплаща от Разплащателната агенция в срок до четири месеца след получаване на заявлението за плащане и придружаващите го документи и извършени документални и физически проверки на бенефициента.

 


Архив на информацията

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

September
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
2 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по помощта de minimis за земеделски стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и на земеделски стопани с пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100%.
10 септември 2020 г.
Започва приемът на заявления по помощта de minimis за компенсиране на щети от пожар, през 2020 г.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани - COVID 1.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по подмярка 21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани - COVID 2.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по помощта de minimis за компенсиране на щети от пожар, през 2020 г.
30 септември 2020 г.
Приключва прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“
30 септември 2020 г.
Приключва прием по схемата „Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.”