Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Интервенция на зърнени култури - Изкупуване на полски култури

ОБЯВА

за интервенционно изкупуване на обикновена пшеница на фиксирана цена

 

 

Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателната агенция, на основание чл. 6 от Регламент (ЕС) № 1272/2009 на Комисията от 11 декември 2009 година за установяване на общи подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета, относно изкупуване и продаване на селскостопански продукти при публична интервенция, започва изкупуване на обикновена пшеница, добита на територията на Европейския съюз при следните условия:


1.      Продукт и период на изкупуване

Оферти за изкупуване на обикновена пшеница чрез публична интервенция могат да се подават от 1 ноември 2015 г. до достигане на 3 000 000 тона за целия ЕС, но не по-късно от 17:30 часа на 31 май 2016 г.

 

            2. Приемливост на кандидатите

 

Всеки кандидат, установен и регистриран за целите на ДДС в ЕС, може да подаде оферта по тази схема за публична интервенция. В случай, че не е регистриран за целите на ДДС, е достатъчна регистрацията в регистъра на стопанствата.


            3.Изисквания към зърното

 

               3.1. Минимален размер на партидите, които се изкупуват - Разплащателна агенция изкупува хомогенни партиди обикновена пшеница, добита на територията на Европейския съюз, не по-малки от 80 тона.

3.2. Изисквания за минимално качество на зърното съгласно Чл. 7 пар. 1 на

Р 1272/2009г. - Изкупува се зърно, което е здраво, чисто и има търговско качество, има типичен цвят, няма необичаен мирис, не съдържа живи вредители (включително акари) на всеки етап от тяхното развитие.  Минималните изисквания са указани в ПРИЛОЖЕНИЕ №1

               Ако партидата се доставя на няколко товара (с камиони, шлепове, жп вагони и т.н.), при всеки товар трябва да са спазени задължителните минимални характеристики.

               3.3. В деня, в който предлаганите количества в ЕС надхвърлят 3 млн.т., в 5-дневен срок Европейската Комисия има право да определи единен коефициент за разпределение, с който се редуцират всички внесени в този ден оферти. След този ден всички предлагани количества ще бъдат отхвърляни.

 

            4. Цена

             4.1. Изкупуването се извършва на фиксирана цена. Базовата интервенционна цена за обикновена пшеница е равна на 101,31 EUR/тон за максимално предложеното количество от 3 милиона тона за периода на интервенция.

Базовата интервенционна цена подлежи на увеличения и намаления за качество, указани в ПРИЛОЖЕНИЕ №2, в зависимост от отклонeнията на качествените характеристики на предлаганото зърно от минималните изисквания за качество, посочени в т. 3.2. Цената се отнася  до стоки, доставяни в интервенционните складове, преди тяхното разтоварване и не включва ДДС.

 

4.2. Заплаща се само за действително доставено и прието количество. Въпреки това, ако действително доставеното и прието количество е по-голямо от присъденото, плаща се само за присъденото количество.


           4.3. При анализа на характеристиките на предлаганото зърно от Разплащателна агенция при доставката, за сметка на продавача са разходите за:

- теста за амилазна активност (по Хагберг);

- определяне на съдържанието на протеин;

- метод на Зелени;

- определяне на пригодност за машинна обработка;

- анализ на замърсителите.

Оферентът може в срок от 48 часа от съобщаването да оспори резултатите от анализа. В този случай, Разплащателна агенция изпраща контролните проби за анализ в друга акредитирана лаборатория, различна от извършилата първоначалния анализ. Резултатите от този втори анализ са окончателни и те служат за доказване резултатите на първия анализ, т.е водещи при изчислението на дължимата сума са резултатите от първия анализ.

Разноските, свързани с допълнителния контрол, са за сметка на губещата страна.

 

         4.4. Транспортни разходи – стойността им до склада, до който са най-ниски разходите за доставка на оферираното зърно за разстояния по-малки или равни на 100 км., е за сметка на оферента. Транспортните разходи над 100 км. се поемат от Разплащателна агенция.

При приемане на оферти в същия склад, в който се съхранява зърното, сумата за плащане се намалява със стойността на транспортните разходи до склада, до който са най-ниски разходите за доставка и разходите за изваждане от склада.

При решение на РА за пренасочване на оферираното зърно от избрания от кандидата склад в друг склад, на оферента се заплащат претърпените допълнителни транспортни разходи без тези за първите 20 км.

Транспортни разходи за подмяна на продукти се поемат единствено от оферента.

 

            5. Гаранция

Когато се подава оферта за изкупуване, се депозира банкова гаранция (ПРИЛОЖЕНИЕ №3) в полза на Държавен Фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, в съответствие с член 9 на Регламент (ЕО) № 282/2012 в размер на 20 евро/тон или се внася парична гаранция на същата стойност.

Основни изисквания по смисъла на член 19 от Регламент 282/2012 представляват:

-         поддържане на офертата;

-         доставяне на продукта до мястото на складиране, посочено от Разплащателна агенция в рамките на срока в ордера за доставка;

-         спазване на минималните изисквания за качество;

-         наличието на продукта в посоченото място на складиране по време на подаване на офертата.

Гаранцията се освобождава:

·        веднага щом оферентът достави предложеното количество в срок и то отговаря на изискванията за качество;

·        когато офертата е недопустима или не е приета;

·        когато кандидатът оттегли офертата си при прилагане на коефициент за разпределение.

Ако продуктът не покрива изискванията за качество, зърното не се приема и гаранцията се задържа.

Когато при проверка на декларираните данни на внесената оферта се констатира несъответствие, гаранцията се задържа.

Когато доставката не се реализира в срок, гаранцията се задържа пропорционално на недоставените количества, а изкупуването на недоставените количества се анулира. Ако действително доставеното и прието количество е по-малко от присъденото и разликата е не по-голяма от 5%, гаранцията се освобождава изцяло.

 

6.  Места за складиране

Кандидатът следва да посочи за кои складови помещения кандидатства, до което ще има най-ниски разходи за транспортиране.

Складовите помещения трябва да имат сключен договор с ДФЗ-РА.

Всяко място за складиране трябва да има минимален капацитет на складиране от 5 000 тона за закупуване през интервенционния период, бъде построено или подходящо за складиране и съхраняване при добри условия на зърнени култури и ориз, да разполага с необходимото техническо оборудване за приемане на зърнени култури и ориз, да разполага с възможност за изваждане от склад на количествата с цел да се спази срокът на изваждане от склад, определен в член 51, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 1272/2009 на Комисията.

Когато местата за складиране разполагат с непосредствен достъп до река, море или железопътна връзка, минималният капацитет не се прилага.

Складовото помещение, за което се отправя офертата не може да съвпада с това, в което се съхранява предлагания продукт по време на подаване на офертата.

При все това, кандидатът може да заяви желанието си предлаганият продукт да се приеме в мястото на съхранението му по време на подаване на офертата.

Разплащателна агенция има право да определи различен склад, в който да бъде приета офертата.


7. Срокове по приемане на офертата

- Ако офертата не отговаря на условията за допустимост, кандидатът бива информиран от Разплащателна агенция в рамките на 3 работни дни. Ако кандидатът не получи такава информация, офертата се счита за допустима. След този срок може да бъде направена проверка за съответствие на декларираните данни по внесената оферта.

- Доставката до мястото на складиране следва да се извърши не по-късно от края на третия месец след датата на издаване на ордера за доставка от РА и не по-късно от 30 юни 2016г. (31 август 2016 г. в случай на замяна на партида).

- Максимално допустим срок за приемане на партидата от Разплащателна агенция - най-късно 60 дни след крайната дата на доставка от оферента;

- Плащане – осъществява се не по-късно от 65-ия ден след датата на условно приемане на зърното от Разплащателна агенция. Заплаща се само действителното доставеното и прието количество. Ако действителното доставено и прието количество е по-голямо от одобреното количество, се заплаща одобреното количество.


8. Оттегляне и промяна на оферта

Офертите или тръжните предложения не могат да бъдат променяни и/или оттегляни след тяхното подаване, освен при определяне на коефициент на разпределение от Европейската Комисия.

Когато се прилага редукция на офертите с коефициент за разпределение, оферентът има право да оттегли офертата си в рамките на 5 работни дни след датата на публикуване на регламента, определящ коефициента на разпределение. За целта следва да внесе попълнена Декларация за подмяна на партидата по образец (ПРИЛОЖЕНИЕ №4).

Правата и задълженията, които произтичат от приемането на офертата, не могат да бъдат прехвърляни.


9. Замяна на предложената партида

Ако при приемането се окаже, че предложените зърнени култури не съответстват на минималните изисквания за качество за целите на интервенцията, те се изтеглят за сметка на продавача. При това положение, оферентът поема всички разходи по внасянето, направени до изтегляне на съответното зърно.

В този случай оферентът може да замени количеството, което не отговаря на изискванията. Тогава се определя нова дата за доставка, като се има предвид, че крайната дата за доставка не може да е по-късно от 31 август 2016 г.

 

10. Документът за нивото на замърсители

Документът за нивото на замърсители следва да включва данни за нивото на показателите съгласно раздел III, чл.11 на Наредба № 5 от 9.02.2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (ПРИЛОЖЕНИЕ №5).

Предлаганото зърно не трябва да превишава максимално допустимите нива на замърсители, включително радиоактивност, които са нивата, определени от Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. относно установяването на процедури от страните на Общността за замърсителите в хранителните продукти, включително изискванията за нивото на фузариозни токсини, определено в точки 2.4-2.7 от приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията.


 

11. Документи за кандидатстване:

Кандидатите следва да представят:

1.      Оферта по образец (ПРИЛОЖЕНИЕ №6), която трябва да се придружава от:

2.     Копие на документ за собственост на количествата зърно, предложени за изкупуване /например - инвентарна книга, договор за закупуване на зърно или акт за производство/;

3.     Декларация за произход и добра земеделска практика;

4.     Документ за качество на предложеното зърно – Сертификат или анализно свидетелство за качество на предложеното зърно;

5.     Документ за нивото на замърсители - (данните могат да фигурират в сертификата или анализното свидетелство за качество на предложеното зърно);

6.     Банкова сметка, в случай че оферентът желае да му бъде заплатено по банкова сметка, различна от фигуриращата в базата данни на РА или в случай че желае смяна на банката;*

7.      Регистрация по ЗДДС, ако кандидатът е регистриран,

8.     ЕИК по БУЛСТАТ;

9.     Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите не се подават от кандидата*;

10. Банкова гаранция (ПРИЛОЖЕНИЕ №3) или документ за внесена парична гаранция.


* Документите се прилагат, в случай че се отнасят за кандидата.

 

За всяка партида се подава отделна оферта, изготвена на български език.

 

При подаване на офертата кандидатът осигурява оригиналите на всички документи, за които се изискват копия и ги представя за проверка. Копията следва да бъдат заверени “Вярно с оригинала”, подпис на кандидата и печат на юридическото лице или едноличния търговец.

 

Бланката на офертата може да бъде изтеглена от интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие” /www.dfz.bg/ или получена в една от 28-те Областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция.

 Документи за участие се приемат в съответната Областна дирекция на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес или седалище на оферента.

Допълнителна информация относно обявата може да бъде получена в 28-те Областни дирекции или в ЦУ на Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателната агенция:

https://www.dfz.bg/bg/kontakti/oblastni-strukturi/

или

Централно управление на Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция, Дирекция“Селскостопански пазарни механизми“, отдел„Пчеларство, мляко и интервенции” - 02/81 87 697.

Офертите могат да бъдат подадени и по електронен път, директно до ЦУ на РА. Всички приложени документи следва да бъдат сканирани и изпратени на e-mail dfz@dfz.bg, в .pdf формат, задължително подписани с електронен подпис.

Офертите могат да бъдат подадени също така и по факс – 02/ 955 – 52 - 39. При изпращане на оферта по факс кандидатите са длъжни да настроят факс апарата по начин, който позволява на Разплащателна агенция да получи:

1. Номера, от който постъпва офертата;

2. Дата и час на изпращане.

            Оферти, които не съдържат тези данни, не се приемат.


            Когато офертите са изпратени по e-mail или факс, оферентът поема задължението незабавно да изпрати оригинала на офертата и изискваните документи по куриер / поща на вниманието на отдел «Пчеларство, мляко и интервенции» към Държавен фонд «Земеделие» - Разплащателна агенция на адрес: гр. София - ул. «Гусла» 3.

            В случай, че постъпи оферта по пощата директно, без предварително да е била изпратена по електронен път, същата няма да бъде разглеждана.

            При подаване на оферти по електронен път се счита, че са спазени законовите срокове за подаване на офертата, ако e-mail/факса е получен преди изтичането на крайния указан срок.


12. Приложимо законодателство

Основните нормативни документи, които регламентират процедурата по изкупуване на зърнени култури в условията на интервенция са:

 

11.1. Европейско законодателство:

·        Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007

·        Регламент (ЕО) № 1272/2009 на Комисията от 11 декември 2009 година за установяване на общи подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно изкупуване и продаване на селскостопански продукти при публична интервенция неговите изменения и допълнения.

11.2. Българско законодателство:

·        Закон за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз /Обн., ДВ, бр. 96 от 28.11.2006 г., в сила от 1.01.2007 г.

June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2