Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Съхранение на полски култури

Схема „Съхранение на полски култури”:
Ежегодно, при възникване на необходимост отдел “Полски култури” обявява конкурс за одобряване на складове за съхранение на изкупеното при интервенция зърно по райони и видове продукти. Обявата се публикува в официалните интернет страници на ДФ „Земеделие” и „Министерство на земеделието и храните”. Складовете подлежат на одобрение от страна на РА и трябва да отговарят на следните изисквания:
 
1)  да има минимален капацитет на складиране от 5 000 тона, освен ако не е с непосредствен достъп до река, море или железопътна връзка;
 
2)  да е построен или подходящ за складиране и съхраняване при добри условия на зърнени култури и ориз;
 
3)  да разполага с необходимото техническо оборудване за приемане на зърнени култури и ориз;
 
4)  да разполага с възможност за изваждане на съхраняваните количества в рамките на 30 дена;
 
5)  да е разположен в интервенционните центрове за зърнени култури и ориз, определени от Европейската комисия;
 
6)  да е лицензиран публичен склад за зърно или регистрирано зърнохранилище по смисъла на Закона за съхранение и търговия със зърно.
 
Офертите за участие (по образец) се подават в централно управление на РА. Към заявлението се прилага план на склада, заверен от складодържателя с подпис и печат, с точни разграничения и описания на предлаганите капацитети за съхранение, положение на номера на клетките или отделенията, и схематично, но точно представяне на пътя на влизане и на излизане на зърнени култури с локализиране на местата за претегляне, товарене и разтоварване, и на евентуално изчакване преди окончателното приемане. В случай, че кандидатът не е собственик на складовите помещения, то към заявлението следва да се представи и копие на нотариално заверен и вписан в службата по вписвания договор за наем или друг документ за право на ползване със собственика на складовите помещения. Срокът на ползване следва да е не по-кратък от 2 години, като към датата на кандидатстване се допуска не повече от 1/3 от този срок да е изтекъл. Формулярът на заявлението получава входящ номер в деловодството на ДФ „Земеделие” - РА, след което се приема от експерт от ОПК.
След изтичане на срока за подаване на заявленията, ОПК класира постъпилите заявления в низходящ ред според предлаганият капацитет. ОПК дава приоритет на тези с по-голям капацитет и разположени непосредствено в интервенционен център. Въз основа на описаното класиране, ОПК приема или отхвърля заявленията. Със собствениците или наемателите на одобрените заявления, се сключва договор за съхранение на съответните видове зърно, с който се уреждат:
1)       капацитетът, който ще бъде използван за съхранение на изкупуваното зърно;
2)       оборудването на склада;
3)       правилата за приемане, съхранение и изваждане на зърното от склада;
4)       редът за контрол на складовите наличности, състоянието на зърното и начинът на съхранение;
5)       правилата за счетоводно отчитане на съхраняваното зърно;
6)       допълнителните услуги, които ще извърши складът;
7)       цената на тон съхранявано зърно на месец и цените за допълнителни услуги;
8)       времето и начинът на плащане на възнагражденията;
9)       правата и задълженията на страните;
10)    основанията за изменение и прекратяване на договора;
11)    санкциите за неизпълнение на договорните задължения.
За избор на складове се публикува обява, която може да се намери в раздел „Текущи обяви”.
 
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2