Държавен фонд "Земеделие"

 • София 1618, "Цар Борис III" 136
 • 02/81-87-100, 02/81-87-202
 • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Училищни схеми

 • За информация може да се обърнете към служителите от Отдел
  „Училищни схеми” Държавен Фонд "Земеделие":

  Адрес: гр. София, ПК 1618, ул. „Гусла” № 3

  тел. (+359) 2 81 87 506

  ВАЖНИ СРОКОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ПО СХЕМА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

  ДЕЙНОСТ СРОК
  ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОДОБРЕНИЕ Съгласно приложимата нормативна рамка - чл. 13б-13г от наредбата, няма определен срок за провеждане на процедурата за избор на заявител, като учебните заведения е възможно да бъдат заявявани за участие по схемите през цялата учебна година.
  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРАФИК ЗА ДАТИТЕ НА ДОСТАВКА Одобреният заявител в срок до 10 септември предоставя в съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" график за датите на доставка за следващата учебна година. Графикът се съгласува писмено от директора на учебното заведение и копие от него се съхранява в учебното заведение. В случаите, когато актът за одобрение е издаден през учебната година, графикът се предоставя в 10-дневен срок от съобщаването на акта за одобрение по чл. 15, ал. 1.
  ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА ПЛАЩАНЕ Одобрените изпълнители по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" подават в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" по тяхното седалище заявки за плащане – на хартиен и електронен носител, от 1-во до 10-о число на месеца, следващ отчетния период. Когато последните един или два дни са почивни, срокът за подаване на заявки за плащане изтича след първия работен ден, следващ почивните дни. Отчетният период не трябва да е по-малък от един месец и не трябва да надхвърля 3 месеца. Не се налагат санкции, когато заявките за плащане са подадени от 1-во до 10-о число на третия месец след изтичане на отчетния период.

   

  ПРОДУКТИ ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗВЪРШАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ
  МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ • Неиндивидуалните опаковки могат да се доставят и да бъдат отваряни, нарязвани или разливани в учебни заведения, които разполагат с помещения за приготвяне или раздаване на храна, регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните;
  • Прясно пастьоризирано мляко и киселото мляко се доставят в училищата в индивидуални опаковки за всеки ученик, независимо дали училищата разполагат с помещения за приготвяне или раздаване на храна, регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните ;
  • Най-малко 1/2 от доставките на всеки заявител са прясно пастьоризирано мляко или кисело мляко, като най-малко една доставка месечно е прясно пастьоризирано мляко;
  • Продуктите се раздават равномерно чрез извършване средно по две доставки на седмица, но не повече от 10 доставки на месец;
  • Когато доставчик по Схема "Училищно мляко" е производител, той доставя по схемата само продукти, които са произведени от него;
  • По Схема "Училищно мляко" се разпределят най-малко 3 различни вида продукти месечно;
  • Раздаваните мляко и млечни продукти не се използват за приготвяне на други ястия с добавена сол и растителна мазнина и не се включват в състава на топлинно обработени продукти.
  ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ • По Схема "Училищен плод" се разпределят само пресни плодове и зеленчуци, включени в списъка по приложение № 1а, като се извършват не повече от 46 доставки за учебна година, от които най-малко 1/3 от доставките на всеки доставчик да са на продукти, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
  • Плодовете и зеленчуците се разпределят под формата на порции за всяко дете или ученик с минимално и максимално тегло съгласно приложение № 2 и се предоставят на децата и учениците почистени и опаковани и във вид, посочен в същото приложение;
  • По Схема "Училищен плод" се разпределят най-малко 4 различни вида плодове и/или зеленчуци месечно;
  • Плодовете и зеленчуците по Схема "Училищен плод" се раздават в деня на доставката, отделно от основните хранения и не могат да се използват за приготвяне на ястия.

   

 • Образци за достъп до модул ИСАК
 • Актове за одобрение и откази на заявления за доставка по Училищните схеми за 2017/2018
 • Актове за одобрение и откази на заявления за доставка подадени през 2018 година
 • Актове за одобрение и откази на заявления за доставка подадени през 2018 година - ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ
 • Документи за плащане по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко"
 • Документи за одобрение по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко"
 • Методика и цени
 • Актове за одобрение на заявления за доставка подадени през 2019 година
 • Нормативна база
 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5