Обратно УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ “ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ РАЗХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ПО „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ПОЧВЕНИ НЕПРИЯТЕЛИ ПО КАРТОФИТЕ ОТ СЕМ. ТЕЛЕНИ ЧЕРВЕИ (ELATERIDAE)”

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ “ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ РАЗХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ПО „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ПОЧВЕНИ НЕПРИЯТЕЛИ ПО КАРТОФИТЕ ОТ СЕМ. ТЕЛЕНИ ЧЕРВЕИ (ELATERIDAE)”

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Цел на помощта – контрол и предотвратяване разпространението на почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи - (Elateridae) на територията на страната, чрез компенсиране на разходите на земеделските стопани по закупуване на продукти за растителна защита.

Помощта се предоставя под формата на компенсиране на разходите на земеделските стопани по закупуване на продукти за растителна защита за контрол и ограничаване разпространението на вредители по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae).

 

 

V. СРОКОВЕ НА ПОМОЩТА

1. Срок за подаване на заявления: от 15 май 2024 г. до 10 юни 2024 г.

            2. Срок за отчитане и представяне на документи по т. 1. и т. 2. от Раздел ІІІ на настоящите указания: до 10 юни 2024 г.

3. Срок за изплащане на средствата: до 28 юни 2024 г.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 15.05.2024 г.

Краен срок: 10.06.2024 г.