Обратно УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДОБРОВОЛНО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПТИЦИТЕ” ПРЕЗ 2024 ГОДИНА - ИЗМЕНЕНИЕ

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДОБРОВОЛНО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПТИЦИТЕ” ПРЕЗ 2024 ГОДИНА - ИЗМЕНЕНИЕ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Цел на помощта

Подкрепа на земеделски стопани за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор „Птицевъдство“ (кокошки – носачки, родители, бройлери, пуйки, гъски, патици).

Предоставяне на помощта

Помощта се предоставя годишно за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти, поети за най-малко 5 последователни години. Помощта обхваща само онези ангажименти, които надхвърлят съответните задължителни стандарти съгласно дял III, глава I, раздел 2 от Регламент (ЕС) 2021/2115, и други приложими задължителни изисквания, установени от националното законодателство и законодателството на Съюза.

9. Срокове:

9.1. Прием на заявления: от 10.05.2024 г. до 22.05.2024 г.

9.2. Изплащане на помощта: от 30.05.2024 г.