Обратно УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДОБРОВОЛНО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПТИЦИТЕ” ПРЕЗ 2024 ГОДИНА

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДОБРОВОЛНО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПТИЦИТЕ” ПРЕЗ 2024 ГОДИНА

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Цел на помощта

Подкрепа на земеделски стопани за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор „Птицевъдство“ (кокошки – носачки, родители, бройлери, пуйки, гъски, патици).

Предоставяне на помощта

Помощта се предоставя годишно за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти, поети за най-малко 5 последователни години. Помощта обхваща само онези ангажименти, които надхвърлят съответните задължителни стандарти съгласно дял III, глава I, раздел 2 от Регламент (ЕС) 2021/2115, и други приложими задължителни изисквания, установени от националното законодателство и законодателството на Съюза.

9. Срокове:

9.1. Прием на заявления: от 10.05.2024 г. до 22.05.2024 г.

9.2. Изплащане на помощта: от 30.05.2024 г.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 10.05.2024 г.

Краен срок: 22.05.2024 г.