Обратно УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДОБРОВОЛНО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СВИНЕ” ПРЕЗ 2024 Г.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДОБРОВОЛНО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СВИНЕ” ПРЕЗ 2024 Г.

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Цел на помощта

Подкрепа на земеделски стопани, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор свиневъдство.

Предоставяне на помощта

Помощта се предоставя годишно за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти, поети за най-малко 5 години. Помощта обхваща само онези ангажименти, които надхвърлят съответните задължителни стандарти съгласно дял III, глава I, раздел 2 от Регламент (ЕС) 2021/2115и други приложими задължителни изисквания, установени от националното законодателство и законодателството на Съюза.

13. Срокове

13.1. Срок за прием на заявления:

13.1.1. За подпомагане на свине – майки: от 10.05.2024 до 22.05.2024 г.

13.1.2. За подпомагане на прасета за угояване:

а) първи транш: от 10.05.2024 до 22.05.2024 г.

б) втори транш: от 04.09.2024 до 20.09.2024 г.

в) трети транш: от 06.10.2024 до 20.10.2024 г.

13.2. Срок за изплащане на помощта: до едномесечен срок след крайната дата за подаване на заявления.

13.3. Допуска се сключване на договори и изплащане на помощта и след срока, при извършване на проверки и при възникнали неточности и казуси, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 10.05.2024 г.

Начален срок: 10.05.2024 г.

Начален срок: 04.09.2024 г.

Начален срок: 06.10.2024 г.

Краен срок: 22.05.2024 г.

Краен срок: 22.05.2024 г.

Краен срок: 20.09.2024 г.

Краен срок: 20.10.2024 г.