Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Заповеди, обяви, писма - Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е
 

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавна собственост, във връзка с чл. 16 от Закона за държавна собствености Заповед № 03-РД/3848 от 28.09.2022 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“

 
ОБЯВЯВА

1. ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за предоставяне под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ помещение – обект за хранене, с площ от 90 кв.м, с наличното в него оборудване, разположен на ІV етаж в сградата на ДФ ”Земеделие”, находяща се в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136.

2. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА: Кухня с обща полезна площ от 90 кв.м., състояща се от кухненски и сервизни помещения.

3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА: Помещението, обект на търга е предназначено за подготовка и продажба на хранителни изделия, ястия, сандвичи и закуски, както и продажба на топли и разхладителни напитки и др.

4. СРОК НА НАЕМНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ:3 /три/ години, считано от датата на подписване на приемо – предавателен протокол за предаване на ОБЕКТА за ползване.

5. ПЪРВОНАЧАЛНА НАЕМНА ЦЕНА: Началната месечна наемна цена за частта от имота, обект на търга е в размер на – 600.00 /шестстотин/ лв. без ДДС.В същата не са включени консумативни разходи за електроенергия, вода, абонаментна поддръжка и текущ ремонт на товарен асансьор, такса „битови отпадъци“ и други, свързани с ползването на обекта.

6. РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТА: Депозитът за участие в търга е в размер на 300 /триста/ лева без ДДС и се заплаща по банковата сметка за гаранции на Държавен фонд “Земеделие” в БНБ – ЦУ:

IBAN BG32 BNBG 9661 3300 1679 03;

BIC: BNBGBGSD.

В основанието за плащане се записва: „Участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – обект за хранене“.

7. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО: 90 /деветдесет/ дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

8. ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ може да бъде изтеглена свободно от официалната интернет страница на Държавен фонд „Земеделие“, Раздел „Обяви” от датата на публикуване на обявата за търга.

9. ОГЛЕД НА ОБЕКТА: Оглед на обекта се извършва след предварителна заявка, направена поне един работен ден предварително на тел. 02/8187276, лице за контакт – Жасмина Трайкова, всеки работен ден, до деня предхождащ деня на търга.

10. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ: Заявленията за участие се подават в деловодството на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 часа, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Всеки кандидат или упълномощен от него представителподава заявлението си за участие в запечатан непрозрачен плик. Предлаганата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", поставен в плика със заявлението за участие.

Върху плика със заявлението за участие се изписват: име и адрес за кореспонденция на кандидата, телефон  и по възможност – факс и електронен адрес, и цялостно наименование на търга, за който участва.

При приемане на заявлението за участие върху плика се отбелязват - вх. №, дата и час на получаване, като посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е до 17:30 ч. на 02.11.2022г.

Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.

11. МЯСТО, ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА: Търгът ще се проведе на 3.11.2022г. от 11:00 ч. в сградата на Централно управление на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136 от комисия, назначена съгласно чл. 43, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

Търгът се провежда по реда на глава V от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

Кандидатите в търга или техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно могат да присъстват и при отварянето и разглеждането на ценовите предложения от комисията.

12. СПЕЦИФИЧНИ ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

12.1. Кандидат в търга може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, което отговаря на изискванията на настоящата тръжна документация.

12.2. Допуска се участие в търга чрез пълномощник, след представяне на документ за самоличност и оригинал на нотариално заверено пълномощно за участие в настоящия търг с тайно наддаване.

12.3. Не се допуска до участие в търга кандидат (прилага се за физическото лице, респективно едноличен собственик, респективно за членовете на управителните и контролните органи на юридическото лице), който е осъден с влязла в сила присъда.

12.4. Не се допуска до участие в търга кандидат, който към датата на провеждането на търга е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

12.5. Не се допуска до участие в търга кандидат, който към датата на провеждане на търга има неизпълнени финансови задължения към ДФ ”Земеделие, както и в случай, че между кандидата и ДФ ”Земеделие” е налице висящ съдебен спор или лице, което е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от Търговския закон, с лице, което към датата на провеждане на търга има неизпълнени финансови задължения към ДФ ”Земеделие”, както и в случай, че между него и ДФ ” Земеделие” е налице висящ съдебен спор.

12.6.Не се допуска до участие в търга кандидат, който има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на наемодателя и на кандидата, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

12.7.Спечелилият кандидат следва да осигурява на Държавен фонд „Земеделие“ храни и напитки на преференциални цени, без да начислява сервиз и/или други разходи, свързани с обслужването, които цени се съгласуват допълнително между страните по договора.

12.8.Поддържането и текущите ремонти на частта от имота, предоставена под наем следва да се извършват от и за сметка на спечелилия кандидат.

 

12.9.Спечелилия кандидатсе задължава да спазва всички нормативни разпоредби на действащото законодателство, регламентиращи ползването на предоставения под наем част от имот, като осигури всички разрешения и лицензи необходими за осъществяваната от него дейност.

От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

262 000 233 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23 декември 2022 г.
раен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.