Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието, храните и горите

За ДФЗ

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

 
          Държавен фонд „Земеделие” е създаден през 1998 г. със Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Чрез фонда българските бенефициери получават финансово подпомагане от националния бюджет, чрез инструментите на Общата селскостопанска политика (ОСП) и Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) на Европейския съюз (ЕС).

Съгласно ЗПЗП, органите на управление на ДФ „Земеделие“ – РА са Управителният съвет и Изпълнителният директор. Управителният съвет се състои от 11 членове и се председателства от Министъра на земеделието, храните и горите. Управителният съвет определя основните насоки и осъществява общо ръководство и контрол на дейността на фонда, съгласно приложимото национално законодателство и правото на Европейския съюз (ЕС).

Оперативното ръководство на ДФ „Земеделие“ – РА се осъществява от Изпълнителен директор, който представлява институцията, която е със статут на първостепенен бюджетен разпоредител. Изпълнителният директор организира и ръководи дейността на фонда при осъществяване на всички негови функции.

Структурата на фонда включва Централно управление и 28 областни дирекции. На територията на цялата страна, като структури, са обособени 11 Регионални Разплащателни агенции, към които работят 11 Регионални Технически инспектората.

 
 

 

 

ПРОГРАМА САПАРД 2001 – 2007 г.

 

 

ДФ „Земеделие" е акредитиран като Изпълнителна Агенция по прилагане на предприсъединителната програма САПАРД на 15 май 2001 г. с решение на ЕК. Програмата действа в България от 1 юни 2001 г., като със свое решение ЕК удължава прилагането й до края на 2009 г.

Основните приоритети на САПАРД, посочени в Регламента за САПАРД са:

 

·  да се подпомогне прилагането на европейското законодателство по отношение на Общата селскостопанска политика на Европейския Съюз и свързаните с нея политики;

·  ♦ да се разрешат приоритетни и специфични проблеми за устойчивото адаптиране на земеделието и селските райони в страните, кандидатстващи за членство.

 
 

ОСП

 

След влизането на страната ни в ЕС, от 2007 г. ДФ „Земеделие“ получава акредитация от Министъра на земеделието и горите (днес Министерство на земеделието, храните и горите) да изпълнява функциите на единствената Разплащателна агенция в България и да прилага инструментите на ОСП и ОРОП.

ОСП е основана на три фундаментални принципа: свободна търговия в рамките на Общността на база общи цени, преференции за европейското производство на пазарите на Общността, както и обща финансова отговорност.

Целта на ОСП е да осигури приемлив стандарт на живот на фермерите, да осигури качествени храни за потребителите на разумни цени, да запази европейското наследство в селските райони и да спомогне за опазването на околната среда.

ОСП се финансира чрез два фонда в рамките на бюджета на ЕС:

 

·      ♦ Европейският фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) осигурява пряка помощ и финансиране на пазарни мерки;

·     Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) осигурява финансиране за развитие на селските райони.

Плащанията се управляват на национално равнище от всяка държава от ЕС. Информация за получателите на плащания по ОСП за последните две финансови години се публикува от всяка държава в съответствие с правилата на ЕС за прозрачност (Регламент (ЕС) № 908/2014 на Комисията). Справката за получателите на безвъзмездна помощ от ЕФГЗ и ЕЗФРСР в България е налична интернет страницата на ДФЗ – РА.

Основните инструменти на ОСП са директните плащания и пазарната подкрепа на земеделските производители (1-ви стълб на ОСП) и политиката на развитие на селските райони (2-ри стълб на ОСП).

ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция предоставя финансово подпомагане от Еврофондовете за българското земеделие чрез четири инструмента - директни плащания, към които има национални доплащания, средства за пазарна подкрепа, мерките от Програмата за развитие на селските райони и по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР)”.

 
 

ОПОР

 

 

ПМДР 2014-2020 г. подпомага осъществяването на основните цели и приоритети на ЕС за периода 2014-2020 г. и принципите на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР). Те са насочени към жизнеспособност, конкурентоспособност и екологична устойчивост в секторите на рибарството и аквакултурите и насърчаване на социалното сближаване и разкриването на работни места в зависими от рибарството общности.

ДФ „Земеделие“ – РА чрез Дирекция "Рибарство и аквакултури" изпълнява делегирани функции по верификация на разходите, извършени от бенефициентите и мониторинга след окончателно изплащане на безвъзмездната финансова помощ по проектите на ПМДР 2014-2020 г. Отговорност на дирекция „Рибарство и аквакултури“ към РА е да осигурява точна оценка на извършените разходи в съответствие с регламентите на ЕС, както и изискванията на българското законодателство, с цел гарантиране финансовите интереси на Общността.

 
 

ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

 

 

ДФ „Земеделие” осигурява финансова подкрепа за земеделски стопани и по линия на държавните помощи със средства от националния бюджет, чрез краткосрочни и дългосрочни финансови инструменти. Краткосрочните финансови инструменти се прилагат при текущото финансово подпомагане и стимулиране на производството на определени земеделски продукти (зърнени, маслодайни култури, зеленчуци, мляко и други). Дългосрочните финансови инструменти са със срок над една година и са за подпомагане и стимулиране на инвестиционния процес в земеделието.

 
October
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
15 октомври 2021 г.
Приключва прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“.