Обратно УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА ЛИКВИДНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РУСКАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА“ И „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА ЛИКВИДНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЪРНЕНИ И МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ, ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РУСКАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА“ - ИЗМЕНЕНИЕ

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА ЛИКВИДНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РУСКАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА“ И „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА ЛИКВИДНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЪРНЕНИ И МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ, ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РУСКАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА“ - ИЗМЕНЕНИЕ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Цел на помощта

Осигуряване на ликвидност за земеделските стопани от първичното селскостопанско производство – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, винени лозя, тютюн, пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица, за да се смекчат негативните ефекти на руската агресия срещу Украйна, наложените санкции и предприетите ответни мерки, и да се осигури непрекъснатостта на икономическата дейност.

Вид и форма на помощта

Помощта се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства на земеделски стопани от първичното селскостопанско производство – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, винени лозя, тютюн, пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица за компенсиране на част от повишените разходи за производство.

 

4. Срокове на помощта

4.1. Срок за подаване на заявленията – от 20 март 2024 г. до 09 април 2024 г.

В случай, че към датата на прием на заявленията няма постановяване на положително решение на Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи по двете нотификации, то той се осъществява под условие.

4.2. Срок за отстраняване на открити непълноти или несъответствия по т. 1.4. на Раздел II от настоящите указания: до 11 април 2024 г.

4.3. Срок за изплащане на помощта: до 22 май 2024 г. (изменение с решение на УС на ДФЗ, Протокол № 229 от 16.05.2024 г.)

Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали обстоятелства и казуси, които изискват извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.