Обратно УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ ПО ЗАГИНАЛИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И УНИЩОЖЕНИ ПЧЕЛНИ КОШЕРИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ”, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2023 Г.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ ПО ЗАГИНАЛИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И УНИЩОЖЕНИ ПЧЕЛНИ КОШЕРИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ”, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2023 Г.

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Цел на помощта - компенсиране на материални щети в сектор „Животновъдство” за загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия и от природни бедствия.

Вид подпомагане - състои в безвъзмездна субсидия, предоставяна пряко на земеделските стопани.

 

ІV. СРОКОВЕ НА ПОМОЩТА 

1. Срок за подаване на заявления: от 01 февруари до 09 февруари 2024 г.

2. Срок за изплащане на средствата: до 20 февруари 2024 г.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, само при наличие на депозирано заявление, в периода посочен в т. 1, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 01.02.2024 г.

Краен срок: 09.02.2024 г.