Обратно УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ ОТСТРАНЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА МЪРТВИ ЖИВОТНИ“ ПРЕЗ 2024 Г. - ИЗМЕНЕНИЕ

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ ОТСТРАНЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА МЪРТВИ ЖИВОТНИ“ ПРЕЗ 2024 Г. - ИЗМЕНЕНИЕ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Цел на помощта

Помощта е насочена към животновъди микро-, малки и средни предприятия, по смисъла на Приложение І от Регламент (ЕС) 2022/2472.

Целта на помощта е подпомагане на земеделските стопани – животновъди, чрез предоставяне на субсидирани услуги за отстраняване и унищожаване на мъртви животни.

Съгласно член 27, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2022/2472 помощта се предоставя в натура и не може да включва директни плащания към бенефициерите.

Форма на помощта

Дейностите по отстраняване и унищожаване на мъртви животни се извършват под формата на субсидирани услуги от субекти, предоставящи услуги, свързани с отстраняването и унищожаване на мъртви животни, отговарящи на изискванията на  Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (OB L 300, 14.11.2009 г.) и Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (OB L 54, 26.2.2011 г.).

IV. УСЛОВИЯ, срокове и Начин на плащане

1. ДФ „Земеделие“ извършва плащане по заявките, предоставени от БАБХ до размера на утвърдения по схемата бюджет за съответната година. Когато сумата на заявените средства за плащане надхвърли размера на определения годишен бюджет по съответното направление, помощта се предоставя с коригиращ коефициент, като сумата се редуцира спрямо заявения размер. С определения коефициент на редукция се преизчислява допустимата помощ.

2. След осъществения контрол от БАБХ по Раздел ІІІ от настоящите Указания, ДФЗ предоставя на БАБХ средства за покриване на разходите за извършени дейности по отстраняване и унищожаване на мъртви животни по сключените договори по т.1.1, Раздел II от настоящите Указания.

3. След изплащане на средствата на БАБХ по т. 2 от настоящия Раздел, БАБХ предоставя на ДФ „Земеделие“ справка, придружена със съответните документи, удостоверяващи изплащането на средствата на контрагентите през предходния месец по Раздел II, т. 1.1., съгласно Приложение I.

4. Документи за предоставяне на помощта

БАБХ предоставя на ДФ „Земеделие“ в срок до 18 число на месеца (или по-късно при обективна невъзможност за спазване на посочения срок), следващ месеца в който е извършена услугата следните документи:

4.1. Договорът по т. 1.1. на Раздел II от настоящите указания и всички изменения, включително прекратяване или разваляне (предоставя се първоначално и при промяна, в случай че е допустима, съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗОП);

4.2. Заявление по образец Приложение II и отчет Приложение III към заявлението, заверен от БАБХ, удостоверяващ действително извършените разходи по т. 6 на Раздел I от настоящите указания. С цел гарантиране увереност за ефективен и засилен контрол, в заявлението и отчета изрично се декларира, че са изпълнени всички проверки и контроли, свързани с определяне на допустимите разходи по държавната помощ;

4.3. Към заявлението по т. 4.2. от настоящия раздел се прилага нотариално заверено пълномощно или заповед за делегиране на права за подаване на заявление от представител на БАБХ.

4.4. Заявлението по т. 4.2. от настоящия Раздел, одобрено от изпълнителния директор на БАБХ се подава в срок  не по-късно от 09 декември 2024 г.

4.5. В срок до 05 септември 2024 г., БАБХ предоставя на ДФЗ прогноза за очакваното изпълнение по схемата до края на бюджетната година. 

5. Когато при извършен последващ контрол по Раздел ІІІ., т. 1.2.2. се установи, че изплатената сума следва да се редуцира, се извършва:

5.1. При последващото изплащане на помощта, като разликата се прихваща от следващи плащания;

5.2. При последното плащане по съответния договор  – за сметка на гаранцията по договорите с контрагентите по раздел II, т. 1.1.

6. Срок за изплащане на помощта:

Помощта се изплаща до 7 работни дни, след подаване на заявление от БАБХ.