Обратно УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В СХЕМА ЗА КАЧЕСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЕМЕНА И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ“

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В СХЕМА ЗА КАЧЕСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЕМЕНА И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ“

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

          2. Цел на помощта

            Целта на помощта е насърчаване на производството и използването на сертифицирани (качествени) семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и САС посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен  лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури.

            3. Ползватели

3.1. Помощта се предоставя на микро-, малки и средни предприятия в растениевъдството, получили разрешение за производство на посевен  и посадъчен материал по реда на чл. 28 на Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ), чрез предоставяне на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) и от лицата по чл. 6, чл.7 и чл. 31, ал. 5 от ЗППМ, действащи от името и под контрола на ИАСАС.

3.2. Лицата по чл.6, чл.7 и чл. 31, ал.5 от ЗППМ сключват договор с ИАСАС за реда и начина за предоставяне на субсидирани услуги по „Схемата за качество за производство на качествени семена и посадъчен материал“ към земеделските стопани и за администриране на документите  към ДФ „Земеделие” по т.10 от настоящите указания.

3.3. Земеделските стопани трябва да отговарят на следните условия:

- Да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;

-  да отговарят на определението и условията за микро-, малки и средни предприятия от Приложение І от Регламент (ЕС) 2022/2472;

- да не са предприятия в затруднено положение по смисъла на член 2, точка 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията.

          ІІ. ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОМОЩТА

            1. ДФ „Земеделие” подпомага регистрираните земеделски стопани за извършените услуги по т. 4, Раздел І от настоящите указания, като предоставя средствата за помощта на ИАСАС и на лицата действащи от името и под контрола на ИАСАС.  

            2. ДФ „Земеделие” и ИАСАС сключват договор за предоставяне на помощта на регистрираните земеделски стопани в два екземпляра.

            3. Средствата за помощта се превеждат на три транша за една календарна година, за извършване на дейностите, посочени в т. 4 на Раздел І от настоящите указания.

            Първи транш: до 30 май на текущата година - 50% от годишния размер на помощта.

            Втори транш: до 30 октомври на текущата година – до 40%, съобразно прогнозна заявка от ИАСАС и представяне на междинен отчет.

        Трети транш: до 15 декември на текущата година – окончателно разплащане, след представянето от ИАСАС на окончателен отчет за действително предоставените услуги по т. 4 на Раздел І от настоящите указания.

 

             ІV. СРОКОВЕ НА ПОМОЩТА

      1. Срок за кандидатстване и договаряне на средствата: от 01 февруари до 09 февруари 2024 г.
      2. Срок за изплащане на средствата: до 10 работни дни след окончателното сключване на договора от страна на ДФ „Земеделие” (за първи транш) и след подаване на заявление (за втори и трети транш).

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 01.02.2024 г.

Краен срок: 09.02.2024 г.