Обратно УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СТОПАНСТВА В СЕКТОР „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“ ПО СТАНДАРТА GLOBALG.A.P.“

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СТОПАНСТВА В СЕКТОР „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“ ПО СТАНДАРТА GLOBALG.A.P.“

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Цел на помощта:

Целта на помощта е чрез въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P. да се оптимизира процеса по производство на качествени селскостопански продукти в сектор „Плодове и зеленчуци“, да се намали използването на химически суровини и да се сведе до минимум вредното въздействие върху околната среда на земеделските операции.

 

ІV. СРОКОВЕ НА ПОМОЩТА

            1.Срок за кандидатстване:  19 февруари до 30 октомври 2024 г.

            2. Срок за представяне на документи по т. 6 на Раздел II от настоящите указания: до 29 ноември 2024 г.

            3. Срок за изплащане на средствата по схемата за подпомагане: до 30 работни дни от представяне на документите по т. 6 на Раздел II от настоящите указания

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 19.02.2024 г.

Краен срок: 30.10.2024 г.