Годишен отчет за дейността на Държавен фонд "ЗЕМЕДЕЛИЕ" и Разплащашелната агенция за 2016 г.