Обратно 1,2 млн. лева се предоставят за производството на качествени семена

1,2 млн. лева се предоставят за производството на качествени семена

1,2 млн. лева се предоставят за производството на качествени семена

    Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) утвърди бюджет от 1,2 млн. лева за 2023 г. за финансиране на държавна помощ „Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал“.

   До влизане в сила на новите схеми за държавни помощи, съгласно законодателството за държавните помощи за периода 2023-2029 г. се предвижда сега действащата схема да се прилага до 30.06.2023 г.

   Целта на помощта е насърчаване на производството и използването на сертифицирани (качествени) семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и САС посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури.

   Помощта е насочена към малки и средни предприятия в растениевъдството, получили разрешение за производство на посевен и посадъчен материал по реда на чл. 28 на Закона за посевния и посадъчния материал, чрез предоставяне на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).

    Държавната помощ покрива до 100% от разходите по сертифициране от ИАСАС на произведените от земеделските стопани висококачествени семена и посадъчен материал.

   Усвоеният годишен ресурс по схемата е, както следва: през 2015 г. - 1 350 000 лв.; през 2016 г. - 1 292 043 лв.; през 2017 г. - 1 191 574 лв.; през 2018 г. - 1 100 609 лв.; през 2019 г. - 1 098 210 лв.; през 2020 г. - 1 152 670 лв.; през 2021 г. - 1 121 069 лв.; през 2022 г. - 1 150 081 лв. Усвоеният ресурс общо за периода 2015-2022 г. е в размер на 9 456 255 лв. Остатъкът от нотифицирания максимален ресурс по помощта е в размер на 218 260 лв.

    Предстои Фонд „Земеделие“, съвместно с Министерство на земеделието да изготви указания за предоставяне на помощта.