АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Работното време за приемане на документи от служители в деловодството е от 09.00 часа до 17.30 часа в делнични дни без прекъсване за Централно управление на Държавен фонд Земеделие /ДФЗ/, на адрес гр. София, бул. Цар Борис III № 136 и ул. Гусла № Физическите, юридическите лица и организациите могат да подават до Държавен фонд Земеделие заявления за достъп до административни услуги, заявления за достъп до обществена информация, сигнали, жалби, възражения, писма и други чрез:

  1. Центъра за административно обслужване на място или чрез куриерски оператор на адрес: гр. София, п. код. 1618, бул. Цар Борис III № 136;

  2. Електронен адрес dfz@dfz.bg;

  3. Системата за сигурно електронно връчване чрез МЕУ,  https://edelivery.egov.bg.

Извършваните от Държавен фонд „Земеделие“ административни услуги не се заплащат.


ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ


О Б Я В Л Е Н И Е

    ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавна собственост, във връзка с чл. 16 от Закона за държавна собственост със Заповед № 03-РД/4127/30.08.2023г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“

ОБЯВЯВА

    1. ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост – обект за хранене, с площ 90 кв.м, на ІV етаж в сградата на ДФЗ, находяща се в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, с наличното в него оборудване.
    2. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА: Кухня с обща полезна площ от 90 кв.м., състояща се от кухненски и сервизни помещения.
    3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА: Предназначен за подготовка и продажба на хранителни изделия, ястия, сандвичи и закуски, както и продажба на топли и разхладителни напитки и др. за служителите на ДФЗ и посетители на сградата във вр. с дейността на фонда.
    4. СРОК НА НАЕМНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ: 3 /три/ години, считано от датата на подписване на приемо–предавателен протокол за предаване на ОБЕКТА за ползване.
    5. ПЪРВОНАЧАЛНА НАЕМНА ЦЕНА: Началната тръжна цена за обекта на търга е в размер на 600.00 /шестстотин/ лв. без ДДС, представляваща месечен наем за посочения обект.
    В наемната цена не са включени консумат. разходи за ел. енергия, вода и др., свързани пряко с ползването на наетия обект. Наемната цена се заплаща ежемесечно до 15 - то число на текущия месец. При сключване на договор се внася гаранция от 2 (две) месечни наемни вноски, съгласно предложената от класирания на първо място кандидат наемна цена, без вкл. ДДС, намалена със сумата на депозита за участие по т. 6. Консумат. разходи се плащат ежемесечно, в 20-дн.срок след подписване на двустранен констативен протокол, с информация за дължимите суми.
    6. ДЕПОЗИТЪТ за участие в търга е в размер на 300 /триста/ лева без ДДС и се заплаща по банковата сметка за гаранции на Държавен фонд “Земеделие” в БНБ – ЦУ: IBAN BG32 BNBG 9661 3300 1679 03. В основанието за плащане се записва: „Участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – обект за хранене“.
    7. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО: 90 /деветдесет/ дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.
    8. ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ е свободно достъпна на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“, Раздел „Информация“>“Административно обслужване“>„ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ”, https://www.dfz.bg/bg/administrative-service
    9. ОГЛЕД НА ОБЕКТА: Оглед на обекта е задължителен и се извършва след предварителна заявка, направена поне един работен ден предварително на тел. 02/8187458, 02/8187159, дирекция „АСО", всеки работен ден, до деня предхождащ деня на търга. За огледа се съставя протокол.
    10. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: Заявленията за участие се подават в деловодството на ДФЗ, гр. София, бул.”Цар Борис ІІІ” № 136, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч., или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
    Заявлението за участие, с изискуеми документи съгл. тръжната документация, се подава в запечатан непрозрачен плик.
    Предлаганата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", поставен в плика със заявлението за участие.
    Върху плика със заявлението за участие се изписват: име и адрес за кореспонденция на кандидата, телефон, електр. адрес и наименованието на търга, за който участва.
   При приемане на заявлението за участие върху плика се отбелязват вх. №, дата и час на получаване, като посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
    Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е до 17:30 ч. на 09.10.2023 г.
    Не се приемат и се връщат незабавно заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.
    11. МЯСТО, ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА: Търгът ще се проведе на 10.10.2023 г. от 11:00 ч. в сградата на ЦУ на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136 от комисия, назначена съгласно чл. 43, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС). Търгът се провежда по реда на глава V от ППЗДС и тръжната документация.
    12. СПЕЦИФИЧНИ ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
    1/ Кандидат в търга може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, търговец по смисъла на Търговския закон, което отговаря на изискванията, посочени в тръжната документация.
    2/ Заявлението за участие се подава от кандидата или от пълномощник с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. Подписването на документи, приложени към заявлението, от пълномощник следва да е в рамките на представителната му власт.
    3/ Не се допуска до участие в търга кандидат (прилага се за физическото лице, респективно едноличен собственик, респективно за членовете на управителните и контролните органи на юридическото лице), който е осъден с влязла в сила присъда.
    4/ Не се допуска до участие в търга кандидат, който към датата на провеждането на търга е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
    5/ Не се допуска до участие в търга кандидат, който към датата на провеждане на търга има неизпълнени финансови задължения към ДФЗ, както и в случай, че между кандидата и ДФЗ е налице висящ съдебен спор или лице, което е свързано лице по смисъла на § 1, ал. 1, т. 1 от Търговския закон, с лице, което към датата на провеждане на търга има неизпълнени финансови задължения към ДФЗ, както и в случай, че между него и ДФЗ е налице висящ съдебен спор.
    6/ Не се допуска до участие в търга кандидат, който има задължения за данъци и задължителни осигурит. вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата, или аналог. задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.
    7/ Поддържането и текущите ремонти на частта от имота, предоставена под наем следва да се извършват от и за сметка на наемателя.
    8/ Кандидатът представя концепция за осъществяване на дейността и други изискуеми документи съгласно тръжната документация.
    9/ Наемателят следва да спазва всички нормат. разпоредби на действащото законодателство, регламентиращи ползването на предоставения под наем част от имот, като осигурява за своя сметка всички разрешения и лицензи, необходими за осъществяваната от него дейност.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                                            
ГЕОРГИ ТАХОВ