Регистри по ЗПКОНПИ

Регистри по ЗПКОНПИ

Подай сигнал за корупция

Подай сигнал за корупция

Отчети за предприети действия

Вътрешни правила за дейността на Инспектората в Държавен Фонд "Земеделие"
публикувано на 19.01.2023
Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в ДФ „Земеделие"
публикувано на 16.01.2023
Методика за оценка на корупционния риск в ДФ „Земеделие"
публикувано на 17.01.2023
Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури, в това число и за докладване при откриване / установяване и/или наличие на информация за допуснати греши измами, злоупотреби и др. в ДФ „Земеделие“
публикувано на 17.01.2023
АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА 2023 г.
публикувано на 16.11.2023
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА 2023 г.
публикувано на 26.01.2024
АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА 2024 г.
публикувано на 26.01.2024
КОМПЕТЕНЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ
Чл. 19. (1) Инспекторатът е самостоятелно звено в структурата на Фонда на пряко подчинение на изпълнителния директор за осъществяване на административен контрол.

(2) Дейността на инспектората е насочена към пълно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното разрешаване с цел:
   1. Предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;
   2. Независима и обективна оценка на дейността на администрацията;
   3. Подобряване работата на администрацията.

(3) Инспекторатът осъществява дейността си съгласно вътрешни правила, утвърдени от изпълнителния директор.

(4) Инспекторатът:
   1. Извършва комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси във Фонда;
   2. Прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му;
   3. Събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на Фонда;
   4. Следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на Фонда;
   5. Предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;
   6. Извършва проверка на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от Фонда;
   7. Осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
   8. Изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;
   9. Прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на Фонда;
   10. Осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от изпълнителния директор.

(5) При осъществяване на своите функции инспекторите имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките.

(6) Инспекторатът ежегодно представя отчет за дейността си пред изпълнителния директор.

Телефонни номера за връзка с „Инспекторат“ при ДФ „Земеделие“: 8187630, 8187442 и 8187198