Регистри по ЗПКОНПИ

Регистри по ЗПКОНПИ

Подай сигнал за корупция

Подай сигнал за корупция

Отчети за предприети действия

Вътрешни правила за дейността на Инспектората в Държавен Фонд "Земеделие"
публикувано на 19.01.2023
Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в ДФ „Земеделие"
публикувано на 16.01.2023
Методика за оценка на корупционния риск в ДФ „Земеделие"
публикувано на 17.01.2023
Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури, в това число и за докладване при откриване / установяване и/или наличие на информация за допуснати греши измами, злоупотреби и др. в ДФ „Земеделие“
публикувано на 17.01.2023
КОМПЕТЕНЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ
Чл. 19. (1) Инспекторатът е самостоятелно звено в структурата на Фонда на пряко подчинение на изпълнителния директор за осъществяване на административен контрол.

(2) Дейността на инспектората е насочена към пълно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното разрешаване с цел:
   1. Предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;
   2. Независима и обективна оценка на дейността на администрацията;
   3. Подобряване работата на администрацията.

(3) Инспекторатът осъществява дейността си съгласно вътрешни правила, утвърдени от изпълнителния директор.

(4) Инспекторатът:
   1. Извършва комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси във Фонда;
   2. Прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му;
   3. Събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на Фонда;
   4. Следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на Фонда;
   5. Предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;
   6. Извършва проверка на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от Фонда;
   7. Осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
   8. Изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;
   9. Прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на Фонда;
   10. Осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от изпълнителния директор.

(5) При осъществяване на своите функции инспекторите имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките.

(6) Инспекторатът ежегодно представя отчет за дейността си пред изпълнителния директор.