Обратно 1,2 млн. лева се предоставят за производството на качествени семена

1,2 млн. лева се предоставят за производството на качествени семена

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) утвърди бюджет от 1,2 млн. лева за 2024 г. за финансиране на държавна помощ „Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал“. 
За настоящия програмен период помощта е пренотифицирана през 2023 г., като е вписана с номер SA.107802 в Регистъра на държавните помощи на Европейската комисия и е със срок на прилагане до края на 2029 г. Максималният бюджет на помощта за периода на прилагане (2023-2029 г.) е в размер на до 10 млн. лева.
Целта на помощта е насърчаване на производството и използването на сертифицирани (качествени) семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и САС посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен  лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури.
Помощта е насочена към малки и средни предприятия в растениевъдството, получили разрешение за производство на посевен и посадъчен материал по реда на чл. 28 на Закона за посевния и посадъчния материал, чрез предоставяне на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). 
Държавната помощ се изплаща на ИАСАС, като се покрива до 100% от разходите по сертифициране от ИАСАС на произведените от земеделските стопани висококачествени семена и посадъчен материал.
Усвоеният годишен ресурс по схемата е, както следва: през 2021 г. - 1 121 069 лв.; през 2022 г. - 1 150 081 лв.; през 2023 г. - 1 152 393 лв.
Указанията за прилагане на помощта ще бъдат публикувани на сайта на ДФЗ.