Обратно 1 836 дребни стопани получават 2 млн. лева за Кампания 2022

1 836 дребни стопани получават 2 млн. лева за Кампания 2022

1 836 дребни стопани получават 2 млн. лева за Кампания 2022

   Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе над 2 млн. лв. (2 020 608 лв.) на 1 836 кандидати по Схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС) за Кампания 2022. Право на подпомагане имат бенефициери, които са подали заявления по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).
   Кандидатите следва да отговарят на минималните изисквания за получаване на субсидии по схемите на Директните плащания. За да се възползват от финансовата помощ те трябва да поддържат през всяка една година от кандидатстването си най-малко толкова допустими площи, като размер, колкото са декларирали в заявлението си за Кампания 2015 г. Заявяване за участие по схемата беше възможно единствено през референтната 2015 г., съгласно чл. 16 от Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за Директни плащания.
   Подпомагането за дребни земеделски стопани замества всички плащания по схемите за Директни плащания. Финансовата подкрепа се формира ежегодно и индивидуално за всеки отделен бенефициер. Обемът на помощта зависи от размера на допустимите площи, от броя допустими животни и от заявените схеми, като не може да надвишава левовата равностойност на 1 250 евро, а плащанията в размер до 500 евро се закръглят до 500 евро.