Обратно 1,9 млн. лв. получиха бенефициери по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020)

1,9 млн. лв. получиха бенефициери по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020)

ПРСР и ПМДР / 20.06.2022
1,9 млн. лв. получиха бенефициери по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020)

   Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати общо 1 960 715,98 лв. по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 от 1 до 20 юни 2022 г.

   Най-голямата сума - 624 402,09 лв. е изплатена по процедура BG14MFOP001-1.020 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност” от ПМДР. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска на 17 бенефициери.

    ДФ „Земеделие“ преведе 218 062,82 лв. на бенефициер по подмярка 2.1.1. “Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал” от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Варна, район Аспарухово – Белослав – Аксаково“. Помощта се отпуска за извършване на основен ремонт в сградата на кметството в с. Кичево, община Аксаково и преустройство на част от помещенията в информационно-образователен център в съответствие със съвременните изисквания за обучение и представяне на информация. Центърът ще функционира, като промотира водното и морско богатство на територията на МИРГ.

     Бенефициер получи 163 562,76 лв. по подмярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“. Безвъзмездната финансова помощ е за прилагане на методи за отглеждане и развъждане на аквакултури в пълносистемно рибовъдно стопанство, съвместими с конкретните потребности на околната среда и подлежащи на специфичните изисквания за управление на защитени зони по Натура 2000.

     160 245,22 лв. са изплатени на публичен бенефициер по подмярка 3 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „БЧС Бяла – Долни чифлик – Аврен“. Подпомагането е за рехабилитация и ремонт на уличната и тротоарната настилка и за ремонт на уличните съоръжения.

     Изплатени са още 155 532,47 лв. на публичен бенефициер по мярка 1 „Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „БЧС Бяла – Долни чифлик – Аврен“. Средствата са за оборудване с понтони на пристанище „Чайка“ в гр. Бяла.

     123 960 лв. са преведени на бенефициер по подмярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“. Помощта е за изготвяне на цифров модел на релефа на Варненски залив, интегриран с данни за биоразнообразието и екологията, който да подпомага взимането на управленски решения, отговарящи на целите, заложени в Морската стратегия на Република България и основополагащите документи на ЕС за развитие на морската и крайбрежната зона.

      Други 122 356,92 лв. са изплатени по подмярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски общности” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „ВЗР: Батак – Девин – Доспат“. Средствата са предназначени за изграждане на информационен център, в който са ситуирани експозиции на риба и аквакултури, характерни за територията, както и представяне на историята на рибарството и „Въдичарството“.

     ДФ „Земеделие“ изплати 86 526,81 лв. на бенефициер по подмярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“. Безвъзмездната финансова помощ е за закупуване на оборудване за модернизиране на рибовъдно стопанство в с. Александрово, община Ловеч. Прилаганата технология на отглеждане осигурява ежедневен мониторинг и контрол на храненето на рибата.

      76 048,81 лв. са изплатени на бенефициер по подмярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“. Средствата са за изграждане на сграда за отглеждане на риба. Една от основните дейности ще е доставка и инсталиране на рециркулационна система за интензивно отглеждане на европейски сом.

     Фондът преведе 58 041,52 лв. на бенефициер по подмярка 3.1 „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в рибарския район“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИРГ „Пазарджик“. С подпомагането ще бъде закупено оборудване за извършване на демонстрации и практически упражнения за популяризиране на водните спортове - уиндсърфинг, кайтбординг, уейкборд, водолазно гмуркане и каякинг.

      57 000 лв. получава бенефициер по подмярка 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности”. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за подобряване състоянието на морската среда в акваторията на Варненски залив и околните крайбрежни води.

    Изплатени са 48 814,56 лв. на бенефициер по подмярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, процедура 2.015 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите – Сектор „Малки проекти”. Финансовата помощ е за закупуване на мрежи за садки и смукателна помпа за люпилня.

      38 862 лв. са изплатени по проект по подмярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара”. Средствата са за разработване на маркировка и етикиране за проследяемост на улова от риба в Черно море и рибните продукти. Целта е да се спомогне за проследяемостта на продуктите от риболов, като така потребителите на риби и рибни продукти да получат гаранция за безопасността на продукта, като се информират за неговия произход с помощта на маркировка и етикиране.

    27 300 лв. са преведени на публичен бенефициер по подмярка 2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик. Средствата ще послужат за мобилно приложение, което предоставя информация за забележителностите на рибарската област, и за бизнесите, свързани с туризма, културата и историята. Изработени са и рекламни материали за популяризиране потенциала на региона.