Обратно 32 проектни предложения за реконструкция и рехабилитация на пътища са одобрени за финансиране по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

32 проектни предложения за реконструкция и рехабилитация на пътища са одобрени за финансиране по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

ПРСР и ПМДР / 17.07.2023
prsr

   Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция извърши техническа и финансова оценка на 44 проектни предложения, преминали етапа на административно съответствие и допустимост по процедура чрез подбор 7.019 – Пътища по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.  Проектните предложения са подадени чрез ИСУН по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.019 - Пътища като определеният бюджет за приема беше в размер на 97 790 000,00 лв.
    На интернет страницата на ДФ „Земеделие” е публикуван списък с одобрени за финансово подпомагане 32 проектни предложения за реконструкция и рехабилитация на пътища, за които е наличен бюджет и са получили по критериите за оценка над 57 точки включително, чиято обща одобрена безвъзмездна финансова помощ е в размер на 91 956 488,49 лв., както и 12 броя одобрени проектни предложения, които са в резервния списък. При наличие на бюджет, със същите ще бъдат сключени административни договори.
    Кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране и за които е наличен бюджет, ще получат уведомителни писма за одобрение в ИСУН 2020, с които ще бъдат изискани документи, необходими за сключване на административен договор по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.019 - Пътища.