Обратно Борис Михайлов връчи договор на община Алфатар по подмярка 7.2 от ПРСР 2014 – 2020

Борис Михайлов връчи договор на община Алфатар по подмярка 7.2 от ПРСР 2014 – 2020

ПРСР и ПМДР / 24.01.2022
Борис Михайлов връчи договор на община Алфатар по подмярка 7.2 от ПРСР 2014 – 2020

  Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) Борис Михайлов връчи на кмета на община Алфатар Янка Господинова договор за изграждане на улично осветление със светлодиоден източник в общината по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г.
   Проектът е подаден по процедура чрез подбор чрез ИСУН № BG06RDNP001-7.001 Улици - „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“.
    Той предвижда подмяна на уличното осветление в гр. Алфатар с 341 бр. автономни соларни светлинни модули, складиращи слънчевата светлина в акумулатори чрез фотоволтаични панели и отдаващи енергия към светлинния модул през тъмната част на денонощието.
   Заявената сума по проектното предложение е в размер на 1 170 743,46 лв., като одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 160 048,59 лева. Срокът за изпълнение на проекта е не по-късно от 15.09.2023 г. „За нас това е емблематична дата, тъй като след 6 години, проектът на община Алфатар беше одобрен и подписан“, заяви Янка Господинова, кмет на общината. Тя посочи, че първоначално проектът е бил подаден още през 2016 г., като не са имали никаква информация за него. През 2018 г. проектът е подаден през ИСУН и до август 2021 г. общината не е получила обратна връзка относно проекта. „Сега вече той е одобрен и подписан от двете страни, за което искрено благодаря на ръководството на ДФЗ“, каза Господинова.
    Изпълнителният директор на Фонда заяви, че това е един от забавените проекти по ПРСР 2014 – 2020 г. „Ние активно работим всички забавени проекти да бъдат финализирани. Моята основна цел и това, което обещах още при встъпването си в длъжност, е да направя така, че ДФ „Земеделие“ да работи прозрачно и почтено, в полза на земеделците и обществото, каза Борис Михайлов.