Обратно ДФ „Земеделие“ одобри 60 проекта по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020

ДФ „Земеделие“ одобри 60 проекта по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020

ПРСР и ПМДР / 22.02.2022
ДФ „Земеделие“ одобри 60 проекта по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020

    Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) одобри 60 проекта по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

     Общата стойност на одобрената финансова помощ по проектите е в размер на над 16 млн. лв. (16 007 607,83 лв.).

     Проектните предложения на кандидатите са подадени чрез ИСУН 2020. 

     Припомняме, че бюджетът по процедурата беше увеличен на основание Заповед № РД09-696 от 12.07.2021 г. на ръководителя на управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. за проектни предложения, подадени от кандидати микропредприятия и земеделски стопани за дейности, свързани със „Социални грижи с настаняване на възрастни лица и хора с физически увреждания“ и „Дневни грижи за малки деца“ от 13 690 600 лв. на 26 794 460 лв. и за проектни предложения, подадени от кандидати микропредприятия, които не са земеделски стопани, от 32 857 440 лв. на 52 415 440 лв. Така общият бюджет по процедура „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ от 68 453 000 лв. стана 101 114 860 лв.

   С увеличението на бюджета се предостави възможност за финансиране на проектните предложения на всички допустими кандидати микропредприятия и земеделски стопани за дейности, свързани със „Социални грижи с настаняване на възрастни лица и хора с физически увреждания“ и „Дневни грижи за малки деца“, и всички кандидати микропредприятия, които не са земеделски стопани, получили не по-малко от 40 точки по критериите за подбор.

     В рамките на процедурата чрез подбор в ИСУН бяха подадени общо 471 проектни предложения с обща стойност на заявената субсидия от над 123 млн. лева.

   От допълнително разпределените за оценка на административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка 156 проектни предложения, одобрени за финансиране са 60 проекта.

   ДФЗ – РА започва изпращането на писма за одобрение до кандидатите и подписването на административни договори с тях.