Обратно ДФЗ отпуска 2,1 млн. лева за инвестиции в мини мандри, кланици и млекомати

ДФЗ отпуска 2,1 млн. лева за инвестиции в мини мандри, кланици и млекомати

ДФЗ отпуска 2,1 млн. лева за инвестиции в мини мандри, кланици и млекомати

    Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди общ финансов ресурс в размер на 2 100 000 лв. по инвестиционните схеми за държавни помощи за 2022 г.
     1 000 000 лв. е утвърденият бюджет по схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко“. Целта на схемата за инвестициите в мини мандри е да се подпомогнат малки и средни фермери, както и обединения от фермери, отглеждащи животни в отдалечени или труднодостъпни райони на страната, по-лесно да реализират продукцията си, да увеличат доходите си, както и да механизират процесите по преработка.
   Утвърденият финансов ресурс по схемата за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове” също е в размер на 1 000 000 лв. Целта на помощта е подпомагане на собственици на животновъдни ферми, които произвеждат храни от животински произход, за изграждането на кланични пунктове отговарящи на изискванията за добив и транжиране.
    100 000 лв. е бюджетът по схемата за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни”. Чрез нея се дава възможност на фермерите за възстановяване на част от извършените разходи за закупуването на млекомати, построяването или приспособяването на съществуваща сграда или помещения за нуждите на обект за търговия на дребно, закупуването на хладилници, хладилни витрини и друго специфично търговско оборудване.
   С отпуснатият общ ресурс от 2,1 млн. лв. ще бъдат финансирани поетите ангажименти за подадени проекти и сключени договори от предходни приеми, както и одобрените проекти от предстоящите нови приеми за 2022 г. по инвестиционните схеми за държавни помощи.
     Предстои да бъдат утвърдени указания по отделните схеми, след което ще бъдат отворени и приеми за кандидатстване.