Обратно ДФЗ преведе по завишени ставки 51 млн. лева на биопроизводителите за Кампания 2022

ДФЗ преведе по завишени ставки 51 млн. лева на биопроизводителите за Кампания 2022

ДФЗ преведе по завишени ставки 51 млн. лева на биопроизводителите за Кампания 2022

   Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати над 51 млн. лв. (51 243 167 лв.)  на 3 035 стопани по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2022 г. Ставките, по които биологичните производители тази година получават финансово подпомагане, са индексирани в съответствие със Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. Техният размер в различните направления е разписан в изменението на Наредба № 4 от 24 февруари 2015г., обнародвана в „Държавен вестник“ – бр. 51 от 13 юни 2023г.
   В направление „Биологично растениевъдство“ са преведени над 40 млн. лв. (40 163 872 лв.) на 2 035 стопани. В направление „Биологично животновъдство“ са оторизирани над 1, 3 млн. лв. (1 342 999 лв.) на 66 фермери, а близо 10 млн. лв. (9 736 296 лв.) се разпределят между 1 029 биопчелари. 
   Припомняме, че един земеделски стопанин може да кандидатства и да получи подпомагане по повече от едно направление по мярка 11.
   Финансовата подкрепа по мярка 11 „Биологично земеделие“ се предоставя под формата на годишно компенсаторно плащане към земеделските производители, които доброволно са поели ангажимент по мярката. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 25% - от националния бюджет.