Обратно До 27 октомври стопаните кандидатстват по втори прием от помощта за напояване

До 27 октомври стопаните кандидатстват по втори прием от помощта за напояване

До 27 октомври 2023 г. е отворен втори-допълнителен прием по схемата „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“ за 2023 г. Първият прием по схемата се проведе от 21 август до 2 октомври 2023 г. Заявления могат да подадат земеделските стопани, които са пропуснали да кандидатстват в сроковете по първия прием.
Заявленията за подпомагане по образец, генерирани от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК),  ще се приемат в областните дирекции (ОД) на ДФ ”Земеделие” (ДФЗ), отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” (ПСМП). Документи се подават по постоянен адрес на физическото лице и по седалището на едноличния търговец или юридическото лице. 
Припомняме, че Управителният съвет на ДФЗ утвърди по схемата бюджет от 16 млн. лв. Държавната помощ ще компенсира до 80% от разходите, които стопаните са направили за напояване. За да получи подпомагането, земеделският стопанин следва да има сключен договор за напояване до 30.09.2023 г. за настоящата година с доставчик на вода. Доставчикът на услугата „Доставяне на вода за напояване“ има задължение до 10 ноември 2023 г. да предостави информация на ДФ „Земеделие“ индивидуално за всеки земеделски стопанин, сключил договор с него и заплатил фактурата/фактурите за услугата „Доставяне на вода за напояване“, с посочен размер на извършеното плащане. Срокът за изплащане на помощта е до 8.12.2023 г.
Максималният интензитет на помощта е до 250 000 евро (488 957,50 лв.) на предприятие, чиято дейност е в първичното производство на селскостопански продукти. За целта помощта се натрупва в рамките на максималния интензитет с други временни мерки за държавна помощ: „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“, прилагана през 2022 г. и „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“, прилагана през 2023 г.
Указанията за прилагане на държавната помощ са публикувани на сайта на ДФЗ.