Обратно Над 1,5 млн. лева са изплатени на бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. през септември

Над 1,5 млн. лева са изплатени на бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. през септември

ПРСР и ПМДР / 07.10.2022
Над 1,5 млн. лева са изплатени на бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. през септември

    През септември държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати 1 540 969,94 лв лв. на бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР).

  674 411,09 лв. са преведени на бенефициер по Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“. Инвестицията обхваща дейности по изграждане на нова производствена база и монтаж на хладилна инсталация. Подобренията ще доведат до откриването на нови 19 работни места.

   ДФ „Земеделие“ изплати 419 549,37 лв. на деветте местни инициативни рибарски групи. Подпомагането е отпуснато под формата на междинни плащания за финансиране на текущите разходи на групите за първото тримесечие на 2022 година по мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ от ПМДР 2014-2020. Чрез Стратегиите си за развитие Местните инициативни рибарски групи подпомагат изпълнението на основните цели и приоритети на ПМДР 2014-2020 г., а именно конкурентоспособно развитие на рибарските области чрез оптимално използване на местните ресурси за постигане на дългосрочни и устойчиви резултати и създаване на добавена стойност към продуктите от риболов и аквакултури.

    234 000 лв. са преведени на бенефициер по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 по Мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“. Заложените цели са свързани със създаването на ресурси, знания, и набелязването на система от добри практики, които биха подпомогнали подобряването на състоянието на варненското езеро и услугите, които езерото предлага на бизнеса и гражданите във варненски регион.

    Изплатени са още 190 760 лв. на община Самоков по Мярка 04 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия“ от Стратегията на МИРГ „Самоков“. Помощта се отпуска под формата на авансови плащания по три проекта за обновяване на площадкови пространства в с. Марица, с. Райново и с. Маджаре. Целта на проектите е да повишат привлекателността на рибарската територия и да подобрят условията за живот и отдих на жителите на населените места.

    ДФ „Земеделие“ преведе 22 249,48 лв. на бенефициер по Мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“. Средствата се отпускат под формата на компенсации на фирмата за загуби на приходи от продукцията си, в резултат на дейности за развитие на аквакултури, съвместими с конкретните потребности на околната среда и съобразени със специфичните изисквания за управление на защитени зони по „Натура 2000“.