АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Работното време за приемане на документи от служители в деловодството е от 09.00 часа до 17.30 часа в делнични дни без прекъсване за Централно управление на Държавен фонд Земеделие /ДФЗ/, на адрес гр. София, бул. Цар Борис III № 136 и ул. Гусла № Физическите, юридическите лица и организациите могат да подават до Държавен фонд Земеделие заявления за достъп до административни услуги, заявления за достъп до обществена информация, сигнали, жалби, възражения, писма и други чрез:

  1. Центъра за административно обслужване на място или чрез куриерски оператор на адрес: гр. София, п. код. 1618, бул. Цар Борис III № 136;

  2. Електронен адрес dfz@dfz.bg;

  3. Системата за сигурно електронно връчване чрез МЕУ,  https://edelivery.egov.bg.

 Извършваните от Държавен фонд „Земеделие“ административни услуги не се заплащат.


ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ


О Б Я В Л Е Н И Е

            ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“/ДФЗ/ на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавна собственост, във връзка с чл. 16 от Закона за държавна собственост със Заповед № 03-РД/1151/22.03.2024 г. на Изпълнителния директор на ДФЗ
ОБЯВЯВА

 1. ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” №136, за поставяне, поддържане и експлоатация на 4 броя вендинг автомати (самопродаващи търговски автомати).

​​​​​​​​​​​​​ 2. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА: местата за разполагане са: ет. 1 - два за топли напитки (кафе еспресо, нескафе и др.) и един за пакетирани храни и ободряващи напитки; ет.2 – един за топли напитки (кафе еспресо, нескафе и др.)

 3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА: поставяне, поддържане и експлоатация на 4 броя вендинг автомати.

 4. СРОК НА НАЕМНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ: 3/три/години, считано от датата на подписване на приемо–предавателен протокол за предаване на ОБЕКТА за ползване.

 5. ПЪРВОНАЧАЛНА НАЕМНА ЦЕНА:  Началната тръжна цена за частта от имота, обект на търга е в размер на - 96 (деветдесет и шест) лв. без ДДС за площ от по 1 кв.м. за всеки от вендинг автоматите, т.е. 384 (триста осемдесет и четири) лв. без ДДС, представляваща месечен наем за посочения обект. В същата са включени консумативни разходи за електроенергия и вода.
  Наемната цена се заплаща ежемесечно до пето число на текущия месец. При сключване на договор се внася гаранция от 2 (две) месечни наемни вноски, съгласно предложената от класирания на първо място кандидат наемна цена, без вкл. ДДС, намалена със сумата на депозита за участие по т. 6.

6 . ДЕПОЗИТЪТ за участие в търга е в размер на 200 /двеста/ лева без ДДС и се заплаща по банковата сметка за гаранции на Държавен фонд “Земеделие” в БНБ – ЦУ: IBAN BG32 BNBG 9661 3300 1679 03. В основанието за плащане се записва: „Участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи за вендинг автомати“.

 7. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО: 90 /деветдесет/ дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

 8. ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ е свободно достъпна на официалната интернет страница на Държавен фонд „Земеделие“, Раздел „Информация“>“Административно обслужване“>„ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ”, https://www.dfz.bg/bg/administrative-service.

  9. ОГЛЕД НА ОБЕКТА: Оглед на обекта е задължителен и се извършва след предварителна заявка, направена поне един работен ден предварително на тел. 02/8187458, 02/8187159, дирекция „АСО", всеки работен ден, до деня предхождащ деня на търга. За огледа се съставя протокол.

 10. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: в деловодството на ДФЗ, гр. София, бул.”Цар Борис ІІІ” № 136, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч., или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
Заявлението за участие, с изискуеми документи съгласно тръжната документация, се подава в запечатан непрозрачен плик.
Предлаганата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", поставен в плика със заявлението за участие.

Върху плика със заявлението за участие се изписват: име и адрес за кореспонденция на кандидата, телефон, електронен адрес и цялостно наименование на търга, за който участва.
При приемане на заявлението за участие върху плика се отбелязват - вх. №, дата и час на получаване, като посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е до 17:30 ч. на 25.04.2024 г.
Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.

 11. МЯСТО, ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА: Търгът ще се проведе на 26.04.2024 г. от 11:00 ч. в сградата на Централно управление на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136 от комисия, назначена съгласно чл. 43, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС). Търгът се провежда по реда на глава V от ППЗДС и тръжната документация. 

12. СПЕЦИФИЧНИ ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

    1/ Кандидат в търга може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, търговец по смисъла на Търговския закон, което отговаря на изискванията, посочени в тръжната документация и има опит в изпълнението на подобна дейност като оперира поне 1 действащ обект (вендинг автомат от вида на включените в тази тръжна процедура), разположен във ведомство или предприятие.

    2/ Заявлението за участие се подава от кандидата или от пълномощник с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. Подписването на документи, приложени към заявлението, от пълномощника следва да е в рамките на представителната му власт.

   3/ Не се допуска до участие в търга кандидат (прилага се за физическото лице, респективно едноличен собственик, респективно за членовете на управителните и контролните органи на юридическото лице), който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс, или аналогично на тези в друга държава членка или трета страна.
   4/ Не се допуска до участие в търга кандидат, който към датата на провеждането на търга е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
   5/ Не се допуска до участие в търга кандидат, който към датата на провеждане на търга има неизпълнени финансови задължения към ДФЗ, както и в случай, че между кандидата и ДФЗ е налице висящ съдебен спор или лице, което е свързано лице по смисъла на § 1, ал. 1, т. 1 от Търговския закон, с лице, което към датата на провеждане на търга има неизпълнени финансови задължения към ДФЗ, както и в случай, че между него и ДФЗ е налице висящ съдебен спор.
   6/ Не се допуска до участие в търга кандидат, който има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.
   7/  В случай, че предложен от кандидат вендинг автомат заема площ, която е по-голяма от 1 кв.м., наемната цена за съответния вендинг автомат се посочва в съответствие с конкретно заетата площ, с точност до първия знак след десетичната запетая и която площ не може да е по-голяма от 2 кв.м.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
                                                                                                                                                               ГЕОРГИ ТАХОВ
​​​​​​​