Базови схеми

Базови схеми

Еко схеми

Обвързано подпомагане за животни

Обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци

Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения

Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000

Преходна национална помощ

Преходна национална помощ

Агроекологични плащания (2014-2020)

Агроекологични интервенции (2023-2027)