Приключи оценката за допустимост на 143 проекта по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020
ПРСР и ПМДР / 03.08.2023