Back Фермерите финализират в СЕУ заявленията си за хуманно отношение към животните (ДДП-ХЖ) за Кампания 2023

Фермерите финализират в СЕУ заявленията си за хуманно отношение към животните (ДДП-ХЖ) за Кампания 2023

Фермерите финализират в СЕУ заявленията си за хуманно отношение към животните (ДДП-ХЖ) за Кампания 2023

   Вече е активна функционалността в Системата за електронни услуги (СЕУ) за приключване на „Декларация съгласно чл. 75, от наредба № 10 от 27.06.2023 г. – дневник за дневна паша за хуманно отношение към животните (ДДП-ХЖ)“ за Кампания 2023. Финализирането на заявленията става единствено през СЕУ. 
   Припомняме, че крайният срок за подаване през СЕУ на Декларацията е до 31 декември 2023г. Дневник за извършена дневна паша подават всички, които са заявили за подпомагане интервенция „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност“ (ХЖ-АМР) – с дейност „Осигуряване на свободно отглеждане на открито“ и са извеждали животните на паша в близост до животновъдния обект без издаване на ВМС за придвижване на животните. В случай, че всички животни са придвижвани  с пътни листа, информацията за изпълнение на дейността ще се проверява служебно чрез ИИС на БАБХ – ВетИС, за което не е необходимо подаване на Декларация – дневник за дневна паша.
   Припомняме още, че дневникът трябва да бъде заверен от регистриран ветеринарен лекар в началото и в края на периода на извеждане.
   Документите се представят само онлайн чрез СЕУ по утвърдена от изпълнителния директор на ДФЗ декларация по образец.
   Инструкция за попълване и предоставяне на документите е публикувана на сайта на Фонд „Земеделие“.
   ВАЖНО е кандидатите да знаят, че за да е валидно заявлението е необходимо крайния статус да бъде  „Чакащо ръчно зареждане в ИСАК“ към 31 декември 2023г. Данните в прикачените документи следва да съответстват на въведените данни в таблиците в СЕУ. При установени несъответствия ДФ „Земеделие“ може да откаже или намали подпомагането по тази интервенция.