История на ДФЗ

История на ДФЗ

Структура на ДФЗ

Структура на ДФЗ

Ръководство

Ръководство

Пресцентър

Пресцентър

Нормативна уредба ДФЗ

Нормативна уредба ДФЗ

Решения на УС на ДФЗ-РА

Решения на УС на ДФЗ-РА

Годишни доклади и отчети

Годишни доклади и отчети

Стратегии и планове

Стратегии и планове

Георги Тахов

Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ - РА

    Георги Тахов е доктор по икономика, специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“. Той притежава и магистърски степени по „Счетоводство и контрол“ от ВФСИ „Д. А. Ценов“, Свищов, „Право“ от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, както и „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“ от Академията на МВР.
   Специализирал е икономика и управление на промишлеността в Германия. Георги Тахов притежава дългогодишен управленски опит в Националната агенция за приходите.
Владее немски и английски език.

Ива Иванова

Заместник изпълнителен директор с ресори "Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР)" и "Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020"

   Ива Иванова е родена през 1986 г. Има бакалавърска степен по Икономика от Икономически университет - Варна. Притежава две магистратури - „Международен бизнес“ от Икономически университет – Варна и „Право на Европейския съюз“ – съвместна инициатива между Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Университета в Нанси (Франция). Владее английски и руски език. 
   До 2009 г. Иванова е работила в банковия сектор. От 2010 г. до момента заема различни длъжности в Централно управление на Държавен Фонд „Земеделие“ – главен експерт, началник отдел и директор дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони”  
   С решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие” от 19 август 2022 г. Ива Иванова е назначена за заместник изпълнителен директор с ресори Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) и Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020.

Д-р Лозана Василева

Заместник изпълнителен директор с ресори „Държавни помощи“ и „Технически инспекторат“

   Лозана Василева е доктор по аграрна икономика. Придобива научната си степен в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Има и специализация по биоземеделие в Университета Южна Бохемия в Чехия.
   Автор е на научни публикации на тема икономическите ефекти от биологичното земеделие в селското стопанство. Владее френски и английски език.
   През годините д-р Лозана Василева гради кариера в системата на Министерството на земеделието и храните и ДФ „Земеделие“ (ДФЗ). 
   От 2003 г. до 2004 г. работи като старши експерт по агростатистика в Областна дирекция „Земеделие и гори”, гр. Пазарджик. От 2009 г. оглавява Областната дирекция на ДФЗ, гр. Пазарджик.
   През август 2014 г. д-р Лозана Василева е назначена за изпълнителен директор на ДФЗ, а през ноември същата година става заместник изпълнителен директор на институцията. 
   От май 2017 г. до май 2021 г. д-р Лозана Василева е заместник-министър на земеделието с делегирани ресори Програма за развитие на селските райони, Програма за морско дело и рибарство и Национална лозаро-винарска програма. Отговаря за ДФЗ и за Националната служба за съвети в земеделието. 
   През последната година заема длъжността зам. – директор на общинско дружество „Пазари Възраждане“ ЕАД, гр. София. 
   С решение на Управителния съвет на ДФЗ, гласувано на 13.07.2023 г., д-р Лозана Василева е избрана за заместник изпълнителен директор на фонда с ресори „Държавни помощи“ и „Технически инспекторат“.

Петя Славчева

Заместник изпълнителен директор с ресор „Директни плащания“ 

   Петя Славчева е магистър по „Стопанско управление“ от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Владее английски и руски език.
   От 2000 г. до 2008 г. е работила на различни длъжности в държавната администрация в гр. Велико Търново. През 2008 г. започва работа като експерт в Областна дирекция на ДФ „Земеделие” (ОД на ДФЗ), гр. Велико Търново. От 2010 г. до юни 2017 г. заема длъжността началник отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ в същата дирекция.
   От юни 2017 г. до август 2022 г., съгласно решение на Управителния съвет на ДФЗ, Петя Славчева е заместник изпълнителен директор на институцията. Отговаря за ресори „Директни плащания“ и „Информационни технологии“. От август 2022 г. до 13 юли 2023 г. работи като главен експерт в дирекция „Директни плащания“ в централно управление на ДФЗ. 
   На заседание на УС на ДФЗ, проведено на 13.07.2023 г., Петя Славчева е назначена отново за заместник изпълнителен директор с ресор „Директни плащания“.

 ​​​​​​​Димитър Горов

Заместник изпълнителен директор с ресори "Селскостопански пазарни механизми" и "Инвестиционни схеми за подпомагане"

   Димитър Горов е роден през 1971 г. в Ловеч. Икономист. Бакалавър е по „Счетоводство и контрол“ от Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов. Има магистърска степен по „Икономика на публичната сфера“ от Югозападен университет „Неофит Рилски“.
  През 1992 г. започва работа в общинската администрация в Ловеч, като повече от 10 години работи там на различни позиции. От 2003 г. до 2009 г. е директор на „Информационно обслужване“ АД в Ловеч.  Владее руски език. Женен с две деца.
  От август 2022 г. до юли 2023 г., съгласно решение на Управителния съвет на ДФЗ, Димитър Горов е заместник изпълнителен директор на ДФЗ с ресори „Селскостопански пазарни механизми“ и „Инвестиционни схеми за подпомагане“.
  На заседание на УС на ДФЗ, проведено на 14.09.2023 г., Димитър Горов е назначен отново за заместник изпълнителен директор с ресори „Селскостопански пазарни механизми“ и „Инвестиционни схеми за подпомагане“.
 

Владислава Казакова

Заместник изпълнителен директор с ресори „Директни плащания на площ“ и „Информационни технологии“

Владислава Казакова е родена през 1975 г. Дипломиран магистър по специалност" Икономика на строителството" в Икономически университет – Варна. Професионални квалификации – оператор-програмист на ЕИМ и педагогика на икономически дисциплини. Работила е като социален работник и в частния сектор. От 2006 г. работи в Държавен фонд „Земеделие“ ОД Пловдив на различни позиции.
Ползва английски и руски език. 
С решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие” от 19 август 2022 г. г-жа Казакова е назначена за заместник изпълнителен директор с ресори „Директни плащания“ и „Информационни технологии“.