Обратно „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Координация на отчетност по СПРЗСР“, дирекция „Мониторинг, докладване и оценка“

Обява за конкурс за работа

ОБЯВЛЕНИЕ

Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, тел. 8187-100,

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и заповед на
изпълнителния директор

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

за две длъжности „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“

в отдел „Координация на отчетност по СПРЗСР“,
дирекция „Мониторинг, докладване и оценка“,
Държавен фонд „Земеделие“

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
 • образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 • професионален опит: 3 /три/ години и/или минимален ранг: III младши.

 1. Допълнителните изисквания за длъжността са:
 • висше образование в областта на: социални, стопански и правни науки; аграрни науки и ветеринарна медицина, технически науки;

 1. Начинът за провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • интервю.

 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:
 • заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

 • копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител – при наличие на такива.

 1. Документите следва да бъдат представени в 12-дневен срок, считано от 03.07.2023 г. до 14.07.2023 г. включително, по един от следните начини:

- лично или чрез пълномощник, в сградата на в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;

- по електронен път на адрес dfz@dfz.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис

Упълномощено лице за приемане на документите е г-жа А. Николова. Телефон за контакти: 02/8187107.

 1. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ на адрес – гр. София,бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, както и на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ – https://www.dfz.bg.

 1. Кратко описание на длъжността:

•      Отговаря за опазването на лични данни, станали му известни при и по повод на изпълнение на служебните задължения;

•      Събира и анализира информацията за различните аспекти на работния процес и изготвя доклади;

•      Участва в процеса по интегриране на данни от външни източници на данни за целите на отчитането;

•      Прилага общите политики на Разплащателната агенция;

•      Кореспондира с други отдели в Разплащателната агенция;

•      Кореспондира с други институции;

•      Запознава се с новостите в националното и европейско законодателство, отнасящи се до дейността на Разплащателната Агенция.

•      Осигурява необходимата информация за осъвременяване на Информационните системи в ДФ „Земеделие“. Информацията се предоставя на Дирекция „Интегрирани информационни системи“.

•      Обобщава събраната информация в изискуемия от Европейското право вид за докладване.

•      Провежда съвместно сътрудничество със съответните европейски органи и структури.

•      Изготвя планове за действие при необходимост

•      Изпълнява всички нареждания и допълнително възникнали задачи, възложени от директора и началник отдела, в рамките на основната дейност и целите на длъжността;

 1. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 780 до 3200 лв., като при назначаване основната месечна заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите в Държавен фонд „Земеделие“, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит на кандидата.

 1. Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Допуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „КООРДИНАЦИЯ НА ОТЧЕТНОСТ ПО СПРЗСР“, ДИРЕКЦИЯ „МОНИТОРИНГ, ДОКЛАДВАНЕ И ОЦЕНКА“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Съгласно решение на конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/2952 от 07.07.2023 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

М. Иванова

2.

С. Роснев

3.

Б. Андонова

4.

В. Симеонов

5.

А. Попова

6.

З. Симеонов

7.

Б. Палигоров

8.

А. Куюмджиев

9.

Е. Борисова

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.


Информация за кандидатите

ИНФОРМАЦИЯ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „КООРДИНАЦИЯ НА ОТЧЕТНОСТ ПО СПРЗСР“, ДИРЕКЦИЯ „МОНИТОРИНГ, ДОКЛАДВАНЕ И ОЦЕНКА“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

На основание чл. 21, ал. 8 и чл. 34, ал. 5 и ал. 7 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/2952 от 07.07.2023 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, информира допуснатите до конкурс кандидати за следното:

 1. Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 17.08.2023 г. от 10:00 часа в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на изпита.

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници:

 •  Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие";
 • Закон за държавния служител;
 •  Закон за подпомагане на земеделските производители;
 •  Наредба № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции;
 •  Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.
 •  Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския Парламент и на съвета от 2 декември 2021 година за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) No 1305/2013 и (ЕС) No 1307/2013;
 • Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския Парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013
 •  Делегиран Регламент (ЕС) 2022/1172 на Комисията от 4 май 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол в рамките на общата селскостопанска политика и прилагането и изчисляването на административните санкции във връзка с предварителните условия;
 •  Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1173 на Комисията от 31 май 2022 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол в общата селскостопанска политика;
 •  Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1475 на Комисията от 6 септември 2022 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на стратегическите планове по ОСП и представянето на информация за мониторинга и оценката.
 • Реглемант за изпълнение (ЕС) 2023/130 на Комисията от 18 януари 2023 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на представянето на съдържанието на годишните доклади за качеството на изпълнението;
 • Регламент на изпълнение (ЕС) 2021/2289 на Комисията за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета относно представянето на съдържанието на стратегическите планове по ОСП и относно електронната система за сигурен обмен на информация;
 • Реглемент за изпълнение (ЕС) 2021/2290 на комисията за установяване на правила за методите за изчисляване на общите показатели за крайния продукт и за резултатите, предвидени в приложение I към Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013.
 1. Системата за определяне на резултатите е следната:
 • Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност, и интервю.
 • Разработени са три варианта на тест със затворени въпроси. Всеки отделен вариант на теста съдържа 20 въпроса с един възможен верен отговор. Продължителността на провеждането на теста е 30 минути.
 • Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал теста, е оценка 3.00, която се получава при постигнати 12 верни отговора:
 • при постигнати 13 верни отговора – оценка 3.25
 • при постигнати 14 верни отговора – оценка 3.50
 • при постигнати 15 верни отговора – оценка 3.75
 • при постигнати 16 верни отговора – оценка 4.00
 • при постигнати 17 верни отговора – оценка 4.25
 • при постигнати 18 верни отговора – оценка 4.50
 • при постигнати 19 верни отговора – оценка 4.75
 • при постигнати 20 верни отговора – оценка 5.00

Полученият резултат се умножава с коефициент 3.

 • Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, ще бъдат  допуснати до интервю. Интервюто се преценява по 5-степенна скала, където минималната оценка е 1.00, а максималната оценка е 5.00. Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за  успешно издържал интервюто, е оценка 3. Полученият резултат се умножава с коефициент 5.
 • Окончателният резултат на всеки кандидат представлява сбор от резултатите, получени при провеждането теста и интервюто, умножени с определените коефициенти.

Класиране

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „КООРДИНАЦИЯ НА ОТЧЕТНОСТ ПО СПРЗСР“, ДИРЕКЦИЯ „МОНИТОРИНГ, ДОКЛАДВАНЕ И ОЦЕНКА“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

За първата длъжност „главен експерт“ в отдел „Координация на отчетност по СПРЗСР“, дирекция „Мониторинг, докладване и оценка“, Държавен фонд „Земеделие“:

1. М. С. Иванова

2. С. А. Роснев

За втората длъжност „главен експерт“ в отдел „Координация на отчетност по СПРЗСР“, дирекция „Мониторинг, докладване и оценка“, Държавен фонд „Земеделие“:

1. А. Д. Куюмджиев

2. А. П. Попова

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)