Обратно „Програмист на софтуерни приложения, I степен“ в отдел „Интегрирани системи за администриране и контрол“, дирекция „Интегрирани информационни системи“

Обява за конкурс за работа

Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, тел. 8187-100,

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и заповед на
изпълнителния директор

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

за длъжността „Програмист на софтуерни приложения, I степен“

в отдел „Интегрирани системи за администриране и контрол“,
дирекция „Интегрирани информационни системи“,
Държавен фонд „Земеделие“

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
 • образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 • професионален опит: 4 /четири/ години и/или минимален ранг: II младши.

 1. Допълнителните изисквания за длъжността са:
 • висше образование в областта на: природни науки, математика и информатика; аграрни науки; технически науки; социални, стопански и правни науки.

 1. Начинът за провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • интервю.

 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:
 • заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител – при наличие на такива.

 1. Документите следва да бъдат представени в 11-дневен срок, считано от 27.02.2024 г. до 08.03.2024 г. включително, по един от следните начини:

- лично или чрез пълномощник, в сградата на в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;

- по електронен път на адрес dfz@dfz.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис

Упълномощено лице за приемане на документите е г-жа М. Стойкова. Телефон за контакти: 02/8187107.

 1. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ на адрес – гр. София,
  бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, както и на интернет страницата на Държавен фонд
  „Земеделие“ –
  https://www.dfz.bg.

 1. Кратко описание на длъжността: 
  1. Носи отговорност за изпълнението на възложени му от началник отдела дейности.
  2. Участва в изпълнението на работните процеси в отдела.
  3. Участва в дейностите в отдела и дирекцията по отношение функциите по изпълнение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
  4. Участва в дейностите на отдела и дирекцията по отношение функциите му по ОСП, като идентифициране на необходимост от промени, интеграция на външни регистри и обмен на данни по линия на електронното управление, приемане и контрол на заявки за промени от други звена на ДФ „Земеделие“, изпълнение на промени или възлагане на външен изпълнител, контрол на изпълнението, наблюдение на функционирането на системата.
  5. Участва в дейности, свързани с оценка на бизнес процесите, изготвя критерии за тяхната оптимизация и функционален контрол в процесите, свързани с реализиране на проектите.
  6. Осигурява правилното протичане на процесите по изпълнение на изискванията за въвеждане на нови или модифициране на съществуващи системи и приложения.
  7. Участва в изпитването и тестовете на разработените проекти и ги оценява от гледна точка на функционалност и степен на съответствие на заданието.
  8. Симулира ситуации, които могат да възникнат в операционната среда на софтуера.
  9. Проучва, анализира и оценява изискванията за софтуерните приложения
  10. Замества началник отдела, когато е изрично упълномощен за това от него;
  11. При установяване на административни слабости, пропуски и нарушения, създаващи предпоставки за корупция, измами и нередности, докладва незабавно на прекия си ръководител.
  12. Спазва разпоредбите относно информационната сигурност в Държавен фонд „Земеделие“.
  13. Изпълнява всички нареждания и допълнително възникнали задачи, възложени от началник отдел ИСАК в рамките на основната дейност и целите на длъжността.

 1. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 800 до 3500 лв., като при назначаване основната месечна заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите в Държавен фонд „Земеделие“, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит на кандидата.

 1. Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Допуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОГРАМИСТ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, I СТЕПЕН “ В ОТДЕЛ „ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ИНТЕГРИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Съгласно решение на конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/910 от 29.02.2024 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

М. Мартинова

2.

С. Вълкова

3.

Н. Станчев

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.


Недопуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОГРАМИСТ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, I СТЕПЕН В ОТДЕЛ „ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ИНТЕГРИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Съгласно решение на конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/910 от 29.02.2024 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, на основание чл. 10в, ал. 1 и ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 21, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, до участие в конкурса НЕ се допускат следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата

Основание за недопускане

1.

Е. Янева

Представените копия от документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, а именно – наличието на ранг или на четири години професионален опит в сферата на функциите на длъжността програмист на софтуерни приложения.

2.

Й. Тончев

Представените копия от документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, а именно – наличието на ранг или на четири години професионален опит в сферата на функциите на длъжността програмист на софтуерни приложения.


Информация за кандидатите

ИНФОРМАЦИЯ  

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОГРАМИСТ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ“ В ОТДЕЛ „ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ “ИНТЕГРИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” КЪМ ,,ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ 

 

На основание чл. 21, ал. 8 и чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/910 от 29.02.2024 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, информира допуснатите до конкурс кандидати за следното: 

 1. Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 26.03.2024 г. от 10:30 часа в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136. 

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на изпита. 

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници: 

 1. Закон за държавния служител; 

Закон за подпомагане на земеделските производители; 

 1. Наредба № 105 за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол; 
 2. Език за извличане на данни от бази данни SQL; 
 3. Устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие“.  
 1. Системата за определяне на резултатите е следната: 

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю. 

Разработени са три варианта на тест със затворени въпроси. Всеки отделен вариант на теста съдържа 20 въпроса с един възможен верен отговор. 

Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал теста, е оценка 3.00, която се получава при постигнати 12 верни отговора: 

 • при постигнати 13 верни отговора – оценка 3.25
 • при постигнати 14 верни отговора – оценка 3.50
 • при постигнати 15 верни отговора – оценка 3.75
 • при постигнати 16 верни отговора – оценка 4.00
 • при постигнати 17 верни отговора – оценка 4.25
 • при постигнати 18 верни отговора – оценка 4.50
 • при постигнати 19 верни отговора – оценка 4.75
 • при постигнати 20 верни отговора – оценка 5.00

Полученият резултат се умножава с коефициент 3.  

Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, ще бъдат  допуснати до интервю. Интервюто се преценява по 5-степенна скала, където минималната оценка е 1.00, а максималната оценка е 5.00. Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е общ резултат 3. Полученият резултат се умножава с коефициент 5.  

Окончателният резултат на всеки кандидат представлява сбор от резултатите, получени при провеждането теста и интервюто, умножени с определените коефициенти. 


Класиране

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОГРАМИСТ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, I СТЕПЕН “ В ОТДЕЛ „ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ИНТЕГРИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

 1. С. Вълкова

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)