Обратно „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Рибарство и аквакултури“

Обява за конкурс за работа

ОБЯВЛЕНИЕ

Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, тел. 8187-100,

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и заповед на
изпълнителния директор

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

за една длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ

в дирекция „Рибарство и аквакултури“, Държавен фонд „Земеделие“

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
 • образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 • професионален опит: 2 /две/ години и/или ранг: IV младши.

 1. Допълнителните изисквания за длъжността са:
 • висше образование в областта на социални, стопански и правните науки; природни науки; математика и информатика; аграрни науки и ветеринарна медицина; технически науки.

 1.  Начинът за провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • интервю.

 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:
 • заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител – при наличие на такива.

 1. Документите следва да бъдат представени в 13-дневен срок, считано от 05.07.2023 г. до 17.07.2023 г. включително, по един от следните начини:

- лично или чрез пълномощник, в сградата на в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;

- по електронен път на адрес dfz@dfz.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис

Упълномощено лице за приемане на документите е г-жа Д. Василева - Георгиева. Телефон за контакти: 02/8187 107.

 1. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ на адрес – гр. София,
  бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, както и на интернет страницата на Държавен фонд
  „Земеделие“ –
  https://www.dfz.bg.

 1. Кратко описание на длъжността:
 • Извършва административни проверки на исканията за плащане, подадени чрез ИСУН 2020, финансови и технически отчети към тях;  
 • Изготвя Контролен лист за извършване на проверка на място до дирекция „Технически инспекторат“;
 • Отразява на резултатите от проверките на място;
 • Изчислява дължимата сума за плащане;
 • Изготвя приемо-предавателни протоколи и оторизационни писма до отдел „Финансова отчетност“ и отдел „Електронни разплащания и постъпления“ към дирекция „Финансова“;
 • Изготвяне на Докладни по сертификация и Декларация за допустимите разходи за представяне на Сертифициращия орган на ПМДР;
 • Отправя предложения до директора на дирекция „Рибарство и аквакултури“ за промени в контролните процедури;
 • Подържи регистри, изготвя справки, отчети и становища, при поискване от главния експерт и директора на дирекция;
 • Изпълнява и спазва утвърдените писмените разпореждания, свързани със здравето и безопастността на работното място.

 1. Размерът на основната заплата за длъжност е от 780 до 2900, като при назначаване основната месечна заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите в Държавен фонд „Земеделие“, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит на кандидата.

 1. Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.


Допуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ЕДНА ДЛЪЖНОСТ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Съгласно решение на конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/3173 от 14.07.2023 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

Д. Алиманов

2.

И. Георгиев

3.

С. Герасимов

4.

З. Алексиева-Димитрова

5.

В. Кръстева

6.

Б. Симонова-Андонова

7.

В. Стоичкова

8.

Т. Тодоров

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.


Информация за кандидатите

ИНФОРМАЦИЯ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ЕДНА ДЛЪЖНОСТ СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

На основание чл. 21, ал. 8 и чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/3173 от 14.07.2023 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, информира допуснатите до конкурс кандидати за следното:

 1. Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 14.08.2023 г. от 10:30 часа в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на изпита.

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници:

 • Закон за държавния служител.
 • Устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие“.
 • Закон за администрацията.
 • Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.
 • Регламент на ЕС № 1303/2013.
 • Регламент на ЕС № 508/2014.
 • Постановление № 189 на МС от 28.07.2016 г.
 • Постановление № 161 на МС от 04.07.2016 г.
 • Закона за рибарството и аквакултурите.
 • Закон за счетоводството.

 1. Системата за определяне на резултатите е следната:
 • Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
 • Разработени са три варианта на тест със затворени въпроси. Всеки отделен вариант на теста съдържа 24 въпроса с един възможен верен отговор.
 • Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал теста, е оценка 3.00, която се получава при постигнати 14 верни отговора:
 • при постигнати 15 верни отговора – оценка 3.20
 • при постигнати 16 верни отговора – оценка 3.40
 • при постигнати 17 верни отговора – оценка 3.60
 • при постигнати 18 верни отговора – оценка 3.80
 • при постигнати 19 верни отговора – оценка 4.00
 • при постигнати 20 верни отговора – оценка 4.20
 • при постигнати 21 верни отговора – оценка 4.40
 • при постигнати 22 верни отговора – оценка 4.60
 • при постигнати 23 верни отговора – оценка 4.80
 • при постигнати 24 верни отговора – оценка 5.00

Полученият резултат се умножава с коефициент 3.

 • Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, ще бъдат  допуснати до интервю. Интервюто се преценява по 5-степенна скала, където минималната оценка е 1.00, а максималната оценка е 5.00. Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за  успешно издържал интервюто, е общ резултат 2. Полученият резултат се умножава с коефициент 5.
 • Окончателният резултат на всеки кандидат представлява сбор от резултатите, получени при провеждането теста и интервюто, умножени с определените коефициенти.


Класиране

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

 1. Д. Алиманов
 2. С. Герасимов
 3. З.  Алексиева – Димитрова

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)