Обратно „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Финансово-счетоводен“, дирекция „Финансова“, Държавен фонд „Земеделие“

Обява за конкурс за работа

ОБЯВЛЕНИЕ

Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, тел. 8187-100,

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и заповед на
изпълнителния директор

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

за една длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“

в отдел „Финансово-счетоводен“,
дирекция „Финансова“,

 Държавен фонд „Земеделие“

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
 • образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 • професионален опит: 2 /две/ години и/или минимален ранг: IV младши.

 1. Допълнителните изисквания за длъжността са:
 • висше образование в областта на: социални, стопански и правни науки - икономика;
 • допълнителна квалификация/обучение: счетоводен продукт, с който се работи в ДФЗ, работа с Интернет, владеене на английски език /с препоръчителен характер/.

 1. Начинът за провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • интервю.

 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:
 • заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител – при наличие на такива.

 1. Документите следва да бъдат представени в 14 -дневен срок, считано от 14.07.2023 г. до 27.07.2023 г. включително, по един от следните начини:

- лично или чрез пълномощник, в сградата на в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;

- по електронен път на адрес dfz@dfz.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Упълномощено лице за приемане на документите е г-жа Хр. Митрова. Телефон за контакти: 02/8187 111.

 1. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ на адрес – гр. София,
  бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, както и на интернет страницата на Държавен фонд
  „Земеделие“ – https://www.dfz.bg.

 1. Кратко описание на длъжността:
 • Ежедневно следи паричния поток на разходите по бюджетната сметка на ДФЗ при Българска народна банка;
 • Осъществява контрол по правилното оформяне на първичните счетоводни и други документи;
 • Регистрира хронологично стопанските операции и води регистри за обобщаване на счетоводната информация;
 • Осчетоводява информацията по счетоводните сметки, свързани с разходи, разчети и трансфери и анализира разходните и трансферни параграфи на ЕБК за всяка от отчетните области;
 • Отговаря за ежемесечното равнение на оборотите по счетоводната сметка и оборотите и салдата по банковото извлечение на бюджетната сметка;
 • Извършва разплащанията чрез СЕБРА в съответствие със създадените права за достъп и изготвя всички съпътстващи справки и отчети.

 1. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 780 до 2900 лв., като ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите в Държавен фонд „Земеделие“, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит на кандидата.

Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.


Допуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН“, ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВА“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Съгласно решение на конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/3204 от 17.07.2023 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

С. Пиркова

2.

М. Павлов

3.

И. Христова

4.

С. Мехмед

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  /п/


Недопуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН“, ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВА“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Съгласно решение на конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/3204 от 17.07.2023 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, на основание чл. 10в, ал. 1 и ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 21, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, до участие в конкурса НЕ се допускат следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата

Основание за недопускане

1.

Л. Нинова

Представените копия от документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, а именно – наличието на ранг или на две години професионален опит в сферата на функциите на длъжността старши експерт в  отдел „Финансово-счетоводен“, дирекция „Финансова“.


Информация за кандидатите

ИНФОРМАЦИЯ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН“, ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВА“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

На основание чл. 21, ал. 8 и чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия, определена със заповед№ 03-РД/3204 от 17.07.2023 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, информира допуснатите до конкурс кандидати за следното:

             I. Допуснатите кандидати трябва да се явят на 17.08.2023 г. от 10:00 часа в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на изпита.

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници:

1. Закон за подпомагане на земеделските производители;

2. Устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие“;

3. Закон за публичните финанси;

4. Закон за държавния служител;

5. Закон за администрацията;

6. Закон за счетоводството;

7. Единна бюджетна класификация за 2023 г., утвърдена от министъра на финансите;

8. Сметкоплан на бюджетните организации, утвърден от министъра на финансите;

9. Указания ДДС № 20/2004 г. на министъра на финансите относно прилагането на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия.

II. Система за определяне на резултатите:

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността  и относно администрацията и провеждане на интервю.

 1. Разработени са три варианта на тест със затворени въпроси. Всеки отделен вариант на теста съдържа 20 въпроса с един възможен верен отговор. Продължителността на провеждането на теста ще бъде 40 минути.

Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал теста, е оценка 3.00, която се получава при постигнати 12 верни отговора:

 • при постигнати 13 верни отговора – оценка 3.25
 • при постигнати 14 верни отговора – оценка 3.50
 • при постигнати 15 верни отговора – оценка 3.75
 • при постигнати 16 верни отговора – оценка 4.00
 • при постигнати 17 верни отговора – оценка 4.25
 • при постигнати 18 верни отговора – оценка 4.50
 • при постигнати 19 верни отговора – оценка 4.75
 • при постигнати 20 верни отговора – оценка 5.00

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 3.

Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, ще бъдат  допуснати до интервю.

 1. Интервюто се преценява по 5-степенна скала, където минималната оценка е 1.00, а максималната оценка е 5.00. Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за  успешно издържал интервюто, е общ резултат 3.

Полученият резултат от интервюто се умножава с коефициент 5.

 1. Окончателният резултат на всеки кандидат представлява сбор от резултатите, получени при провеждането теста и интервюто, умножени с определените коефициенти.

                

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:       /п/

 


Класиране

На основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, поради неуспешно представяне на кандидатите, конкурсната процедура приключва без крайно класиране.

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)