Обратно две длъжности „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Регионален технически инспекторат“, Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ София град

Обява за конкурс за работа

ОБЯВЛЕНИЕ

Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, тел. 8187-100,

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и заповед на
изпълнителния директор

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

за две длъжности „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“

в отдел „Регионален технически инспекторат“, Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ София град

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
 • образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър по …;
 • професионален опит: не се изисква;
 • минимален ранг: V младши.

 1. Допълнителните изисквания за длъжността са:
 • висше образование в областта на социални, стопански и правни науки, аграрни науки и ветеринарна медицина, технически науки;
 • шофьорска книжка.

 1. Начинът за провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • интервю.

 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:
 • заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина), ако има такива;
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).
 1. Документите следва да бъдат представени в 13-дневен срок, считано от 08.05.2024 г. до 20.05.2024 г. включително, по един от следните начини:

- лично или чрез пълномощник, в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;

- по електронен път на адрес dfz@dfz.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Упълномощено лице за приемане на документите А. Николова-Чолакова. Телефон за контакти: 02/8187 107.

 1. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ на адрес – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, както и на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ – www.dfz.bg.

 1. Кратко описание на длъжността:

Попълва административните данни в контролния лист; уведомява кандидата за проверката на място в съответствие със специфичните изисквания по различните схеми; извършва проверките на място по съответните схеми, съгласно Правилника на дейността на дирекция „Технически инспекторат“, в съответствие с инструкциите и планира работата си по изготвения график; изготвя контролен лист  за проверката на място; въвежда резултатите от проверката на място в Информационната система.

 1. Размер на основната заплата за длъжността е от 780 до 2600 лв., като при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 1. Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Допуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ ГРАД

Съгласно решение на конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/2114 от 15.05.2024 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

Н. Балева

2.

М. Стефанова

3.

В. Стоянов

4.

Т. Пачилова

5.

Д. Василева-Георгиева

6.

В. Василева

7.

М. Пиринджиев

8.

К. Атанасова

9.

Б. Велинов

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.


Недопуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ ГРАД

Съгласно решение на конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/2114 от 15.05.2024 г.  на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, на основание чл. 10в, ал. 1 и ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 21, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, до участие в конкурса НЕ се допускат следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата

Основание за недопускане

1.

М. Петелков

Представените копия на документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, посочени в обявлението, а именно: наличието на висше образование с минимална образователно-квалификационна степен професионален бакалавър по ……..


Информация за кандидатите

ИНФОРМАЦИЯ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ СОФИЯ ГРАД

На основание чл. 21, ал. 8 и чл. 34, ал. 7 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/2114 от 15.05.2024 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, информира допуснатите до конкурс кандидати за следното:

 1. Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 20.06.2024 г. от 10:30 часа в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на изпита.

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници:

1. Закон за държавния служител;

2. Закон за подпомагане на земеделските производители;

3. Устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие“;

4. Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

5.НАРЕДБА № 3 от 10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

 1. Системата за определяне на резултатите е следната:
 • Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност, и интервю.
 • Разработени са три варианта на тест със затворени въпроси. Всеки отделен вариант на теста съдържа 15 въпроса с един възможен верен отговор. Продължителността на провеждането на теста е 30 минути.
 • Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал теста, е оценка 3.00, която се получава при постигнати 7 верни отговора:
 • при постигнати 8 верни отговора – оценка 3.25
 • при постигнати 9 верни отговора – оценка 3.50
 • при постигнати 10 верни отговора – оценка 3.75
 • при постигнати 11 верни отговора – оценка 4.00
 • при постигнати 12 верни отговора – оценка 4.25
 • при постигнати 13 верни отговора – оценка 4.50
 • при постигнати 14 верни отговора – оценка 4.75
 • при постигнати 15 верни отговора – оценка 5.00
 • Полученият резултат се умножава с коефициент 3.
 • Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, ще бъдат допуснати до интервю. Интервюто се преценява по 5-степенна скала, където минималната оценка е 1.00, а максималната оценка е 5.00. Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за  успешно издържал интервюто, е общ резултат 3. Полученият резултат се умножава с коефициент 5.
 • Окончателният резултат на всеки кандидат представлява сбор от резултатите, получени при провеждането теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност и интервюто, умножени с определените коефициенти.

Класиране

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ ГРАД

За първата длъжност „младши експерт“ в отдел „Регионален технически инспекторат“, Областна дирекция София град, Държавен фонд „Земеделие“:

1. Б. Велинов

2. В. Стоянов

3. Н. Балева

За втората длъжност „младши експерт“ в отдел „Регионален технически инспекторат“, Областна дирекция София град, Държавен фонд „Земеделие“, Държавен фонд „Земеделие“:

1. М. Стефанова

2. М. Пиринджиев

3. К. Атанасова

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)