Обратно две длъжности „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ София област

Обява за конкурс за работа

ОБЯВЛЕНИЕ

Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, тел. 8187-100,

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и заповед на
изпълнителния директор

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

за две длъжности „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“

в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“

Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“  София област,

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
 • образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 • професионален опит: 1 /една/ година.
 • минимален ранг: IV младши

 1. Допълнителните изисквания за длъжността са:
 • висше образование в областта на социални, стопански и правни науки, аграрни науки и ветеринарна медицина, технически науки; природни науки, математика и информатика.

 1. Начинът за провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест;
 • интервю.

 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:
 • заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) - при наличие на такива;
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).

 1. Документите следва да бъдат представени в  12 -дневен срок, считано от 14.03.2024 г. до 25.03.2024 г. включително, по един от следните начини:

- лично или чрез упълномощено лице, в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;

- по електронен път на адрес dfz@dfz.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Упълномощено лице за приемане на документите е г-жа М. Стойкова. Телефон за контакти: 02/8187 114.

 1. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ на адрес – гр. София,
  бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, както и на интернет страницата на Държавен фонд
  „Земеделие“ –
  https://www.dfz.bg.

 1. Кратко описание на длъжността:
 • Разяснява целите, дейностите, условията, критериите, изискванията и документите, необходими за финансовото подпомагане на земеделските производители по програмите, мерките и схемите, прилагани в ДФ „Земеделие“.
 • Осъществява връзката между кандидатите за финансова помощ и ДФ „Земеделие“.
 • Извършва проверки във връзка с исканията за финансово подпомагане и изготвя писмени становища, съгласно правилата за финансово подпомагане на земеделските производители, които предоставя на началника на отдела.
 • Проверява пакетите от документи за окомплектованост и легитимност.
 • Приема, регистрира и проверява пакетите от документи .
 • Изготвя становища за одобрение/отхвърляне на проектите.
 • Поддържа пълна и актуална информация за постъпилите искания и предоставеното финансово подпомагане. При необходимост изготвя справки, отчети, анализи, във връзка с дейността на отдела и изпълнението на програмата, мерките и схемите, прилагани в ДФ „Земеделие“.

 1. Размер на основната заплата за длъжността е от 780 до 2700 лв., като при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 1. Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Допуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“  СОФИЯ ОБЛАСТ

Съгласно решение на конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/1113 от 20.03.2024 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

Ц. Георгиева

2.

Г. Кязимов

3.

Т. Халил

4.

М. Дукова

5.

Д. Димитров

6.

Д. Тодорова

7.

Л. Василева

8.

Н. Топалова

9.

Р. Николова

10.

О. Мегова

11.

С. Славеева

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.         


Информация за кандидатите

ИНФОРМАЦИЯ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ – СОФИЯ ОБЛАСТ, ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

На основание чл. 21, ал. 8 и чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/1113 от 20.03.2024 г.  на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, информира допуснатите до конкурс кандидати за следното:

 1. Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 11.04.2024 г. от 10:00 часа в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на изпита.

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници:

 • Програма за развитие на селските райони;
 • Закон за подпомагане на земеделските производители;
 • НАРЕДБА № 4 от 30.03.2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни;
 • Устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие“;
 • Закон за държавния служител.

 1. Система за определяне на резултатите:

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю.

Разработени са три варианта на тест със затворени въпроси. Всеки отделен вариант на теста съдържа 20 въпроса с един възможен верен отговор. Продължителността на провеждането на теста е 30 минути.

Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал теста, е оценка 3.00, която се получава при постигнати 10 верни отговора:

 • при 10 верни отговора – оценка 3.00;
 • при 11 верни отговора – оценка 3.20;
 • при 12 верни отговора – оценка 3.40;
 • при 13 верни отговора – оценка 3.60;
 • при 14 верни отговора – оценка 3.80;
 • при 15 верни отговора – оценка 4.00;
 • при 16 верни отговора – оценка 4.20;
 • при 17 верни отговора – оценка 4.40;
 • при 18 верни отговора – оценка 4.60;
 • при 19 верни отговора – оценка 4.80;
 • при 20 верни отговора – оценка 5.00.

Полученият резултат се умножава с коефициент 3.

 • Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, ще бъдат  допуснати до интервю. Интервюто се преценява по 5-степенна скала, където минималната оценка е 1.00, а максималната оценка е 5.00. Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за  успешно издържал интервюто, е общ резултат 2. Полученият резултат се умножава с коефициент 5.
 • Окончателният резултат на всеки кандидат представлява сбор от резултатите, получени при провеждането теста и интервюто, умножени с определените коефициенти.


Класиране

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ

За първата длъжност „старши експерт“ в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, Областна дирекция „София област“, Държавен фонд „Земеделие“:

1. Т. Халил

2. Н. Топалова

3. Л. Василева

За втората длъжност „старши експерт“ в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, Областна дирекция „София област“, Държавен фонд „Земеделие“:

1. Г. Кязимов

2. Д. Димитров

3. Ц. Георгиева

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)