Обратно ЕКСПЕРТ към отдел „Регионален технически инспекторат“ в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие гр. Пловдив.

Обява за конкурс за работа

ОБЯВЛЕНИЕ

Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, тел. 02/8187100, на основание чл. 10, т. 13 от Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“ и във връзка с Постановление № 4 на Министерския съвет за изменение Постановление № 209 на Министерския съвет от 10.08.2015 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ“ и на персонал на местните инициативни групи, изпълняващи стратегии за водено от общностите местно развитие, финансирани със средства от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на програмата

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР  И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

                                                                                                                за

 1. Наименование на длъжността: ЕКСПЕРТ към отдел „Регионален технически инспекторат“ в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие гр. Пловдив.

 1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
 • степен на завършено образование: висше, образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 • професионална област: социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика, технически науки, педагогически науки, хуманитарни  науки, аграрни науки и ветеринарна медицина.

 1. Допълнителни умения и квалификация, необходими за заемане на длъжността:
 • компютърни умения;
 • владеене на английски език и/или друг работен език на ЕС.

 1. Начин за провеждане на подбора:
 • допускане по документи;
 • практически изпит;
 • интервю.

 1. Необходими документи за участие на кандидатите:
 • мотивационно писмо;
 • автобиография /европейски формат/;
 • копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
 • копие от документи, удостоверяващи владеене на чужд език;
 • копие от документи, удостоверяващи трудов стаж или опит: трудова книжка, служебна, осигурителна книжка - при наличие на такива;
 • копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации – при наличие на такива;

Стажът, опитът и владеенето на чужд език се считат за предимство.

 1. Място и срок за подаване на документите:

        Документите следва да бъдат подадени лично или чрез упълномощено лице в сградата  на Държавен фонд „Земеделие“  гр. Пловдив - гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III“ №
20А .

       - по електронен път на адрес dfz@dfz.bg, като в този случай мотивационното писмо следва да бъде подписано от кандидата с електронен подпис.

Телефон за контакт: 02/8187107.

Краен срок за подаване на документи –  04.12.2023 г. включително.

Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта за обявяване на процедура за подбор  и назначаване на служители за длъжността експерт, не се регистрират.

 1. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
 • Попълва административните данни и контролния лист;
 • Уведомява кандидата за проверката на място в съответствие със специфичните изисквания по различните схеми;
 • Извършва проверки на мяста по съответните меркиот Програмата за развитие на селските райони съгласно Правилника на дейността на Дирекция „Технически инспекторат“, в съответсвие и инструкциите и планира работата си в съответствие с изготвения график;
 • Изготвя контролен лист за проверка на място;
 • Предава контролния лист навреме на Главен експерт;
 • Въвежда резултатите от проверката на място в Информационната система;
 • Докладва на главен експерт за свършената работа;
 • Участва в управлението, изпълнението, контрола и наблюдението на ПРСР;
 • Спазва разпоредбите относно информационната сигурност в Държавен фонд „Земеделие“
 • Изпълнява всички нареждания и допълнително възникнали задачи, възложени от директора на областната дирекцияи и/или от началника на отдела в рамките на основната дейност и цилите на длъжността;
 • Изпълнява и спазва утвърдените писмени разпореждания, свързани със здравето и безопасността на работното място.

 1. Списъкът с допуснатите кандидати, датата, мястото и часa на провеждане на подбора ще бъде обявен в сградата на Областна дирекция гр. Пловдив, на адрес – гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III“ №20А, както и на интернет страницата на ДФ „Земеделие“ – www.dfz.bg.
 2. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 1000 до 1150 лв., като ще бъде определен съгласно Вътрешните правила за заплатите на служителите в Държавен фонд „Земеделие“, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит на кандидата.

Допуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ЕКСПЕРТ/ПМС 209 В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. ПЛОВДИВ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Съгласно решение на комисията, определена със заповед № 03-РД/5716 от 04.12.2023 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, до участие в подбора се допускат следните кандидати:

Трите имена на кандидата

1

В. Сертова

2

М. Павлова

3

И. Тачкова

4

В. Димитрова

5

Я. Ставрева

6

М. Цветанова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 10.01.2024 г. от 11:00 часа в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, за провеждане на практическия изпит.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на изпита.

Успешно представилите се кандидати при решаването на практическия изпит ще бъдат допуснати до провеждането на интервю.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовка:

 • Microsoft Excel;
 • Microsoft Word;
 • Устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие“.


Класиране
КЛАСИРАНЕ
НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ЗА ЕДНА ДЛЪЖНОСТ ЕКСПЕРТ/ ПМС 209 ОТ 10.08.2015 Г.  В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“,  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ПЛОВДИВ
Трите имена на кандидата
1 М. Павлова
 
Класираните кандидати следва да се свържат с дирекция "Човешки ресурси" на тел. 02/ 81 87 107
Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)