Обратно Подбор за мобилност за една длъжност „главен експерт“ в дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, отдел „Контрол върху обществените поръчки“

Обява за конкурс за работа

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се обяви в Портала за работа в държавната администрация подбор за мобилност за една длъжност „главен експерт“ в дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, отдел „Контрол върху обществените поръчки“ при следните условия:

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
 • образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 • професионален опит: 3 /три/ години;
 • минимален ранг: ІІІ младши;
 • длъжностно ниво според Класификатора на длъжностите в администрацията: Експертно ниво 2.

 1. Допълнителните изисквания за длъжността са:
 • висше образование в областите: социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика, аграрни науки и ветеринарна медицина.

 1. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Държавен фонд „Земеделие“ и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от Закона за държавния служител.

 1. Минимален размер на основна месечна заплата за длъжността: от 780 лв. (при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят:
 • Заявление за участие в подбор за заемане на длъжността по реда на чл. 81а от ЗДСл (свободен текст, с посочване на телефони, електронна поща, адрес за кореспонденция);
 • Професионална автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен. (За лицата, завършили висше образование след 1 януари 2012 г. в български висши училища в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата.).
 • Копие от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност при пълно работно време;
 • Копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • Копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина;
 • Декларация за съгласие за обработка на личните данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) – по образец;
 • Други документи по преценка на кандидата.

 1. Кратко описание на длъжността:
 • Участва в изпълнението на дейностите и задачите на отдел „Контрол върху обществени поръчки“ съобразно установените норми и стандарти за качество и срок;
 • Осъществява изпълнението на задачите и следва указанията, дадени от началник отдела;
 • Обучава новоназначени експерти:
 • Извършва предварителна проверка и/или последващ контрол върху процедури за обществени поръчки;
 • Предварително съгласува критериите за възлагане и показателите за оценка за обществените поръчки, които бенефициентите ще провеждат;
 • Извършва проверка за законосъобразност на проведените обществени поръчки и съгласуване на цялата тръжна документация;
 • Осъществява последващ контрол върху обществени поръчки след подаване на заявка за междинно/окончателно плащане:
 • Изготвя справки, отчети, становища и анализи при поискване от началник отдела и директор на дирекция ДПМРСР в определените срокове;
 • Отговаря лично за достоверността на информацията, в т.ч. информационни справки и писмени материали. подготвени по нареждане на началник отдел и директор на дирекция ДПМРСР;
 • Преглежда, обобщава и съгласува предложенията на експертите и старшите експерти, относно измененията на правилника и съответните приложения и изготвя предложение за промяната им до началник отдела.

 1. Срок и начин за подаване на документите:

Необходимите документи може да бъдат подавани в срок от 28.06.2023 г. до 07.07.2023 г. лично или чрез пълномощник в деловодството на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис III“ 136, или на електронна поща: human_jobs@dfz.bg.

Заявления подадени след изтичане на срока не се подават.

 1. Списъците и други съобщения във връзка с подбора ще се обявяват на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ – http://www.dfz.bg/, Рубрика: „Работа в ДФЗ“.

 1. При наличие на един или повече кандидати подборът се извършва чрез събеседване, съгласно утвърдените критерии за извършване на подбор при мобилност на държавни служители.

 1. Лице за контакт: Ю. Алексиева, главен експерт в дирекция „Човешки ресурси“, тел. 02/81 87 117.

 


Допуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „КОНТРОЛ ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ“, ДИРЕКЦИЯ „ДОГОВОРИРАНЕ ПО ПРИЛАГАНЕ НА  МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ “, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ .

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

М.Кирилова-Манчева

2.

Л. Босанова

3.

А. Илиева

4.

В. Дерибеева

5.

Е. Ахмед

Посочените кандидати трябва да се явят на 19.07.2022 г. от 11:00 часа в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ -  гр. София, бул. „Цар Борис III 136, за провеждане на събеседване.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на събеседването


Класиране

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО СЪБЕСЕДВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА МОБИЛНОСТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 81А ОТ ЗДСЛ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „ДОГОВОРИРАНЕ ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ОТДЕЛ „КОНТРОЛ ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ“ В ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

 1. Е.Ахмед
 2. Л.Босанова.

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)