Обратно Подбор за мобилност за една длъжност „главен експерт“ в дирекция „Обществени поръчки“

Обява за конкурс за работа

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се обяви в Портала за работа в държавната администрация подбор за мобилност за една длъжност „главен експерт“ в дирекция „Обществени поръчки“ при следните условия:

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
 • образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 • професионален опит: 3 /три/ години;
 • минимален ранг: ІІІ младши;
 • длъжностно ниво според Класификатора на длъжностите в администрацията: Експертно ниво 2.

 1. Допълнителните изисквания за длъжността са:
 • висше образование в областите: социални, стопански и правни науки, технически науки.

 1. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Държавен фонд „Земеделие“ и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от Закона за държавния служител.

 1. Минимален размер на основна месечна заплата за длъжността: от 780 лв. (при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят:
 • Заявление за участие в подбор за заемане на длъжността по реда на чл. 81а от ЗДСл (свободен текст, с посочване на телефони, електронна поща, адрес за кореспонденция);
 • Професионална автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен. (За лицата, завършили висше образование след 1 януари 2012 г. в български висши училища в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата.).
 • Копие от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност при пълно работно време;
 • Копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • Копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина;
 • Декларация за съгласие за обработка на личните данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) – по образец;
 • Други документи по преценка на кандидата.

 1. Кратко описание на длъжността:
 • Изготвя и изпраща за публикуване в „Официален вестник” на Европейския съюз и до Агенцията по обществени поръчки (АОП) предварителни обявления за всички процедури за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения, които ДФ „Земеделие” възнамерява да открие през съответната година;
 • Изготвя писмени становища, указания и разяснения във връзка с прилагането на ЗОП и ППЗОП;
 • Изготвя предложения за стартиране на процедури за възлагане на обществени поръчки и становища с препоръки към докладни записки за възлагане на обществени поръчки без провеждане на процедура /чрез обява/, с оглед законосъобразното провеждане на процедурата или възлагането на поръчката без провеждане на процедура;
 • След утвърждаване от възложителя на предложенията за стартиране на процедурите, съобразно вида на процедурата, изготвя: проект на решение за откриване на процедура, обявление за обществена поръчка, покана за участие;
 • Участва в работни групи за изготвяне на техническите спецификации, изискванията към участниците, критериите за оценка на офертите и всички необходими приложения към документациите за участие в обществени поръчки;
 •   Изготвя и окомплектова документациите за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки.
 • Изготвя отговори по постъпили искания за разяснения по документациите за участие в обществени поръчки, съвместно със служители от дирекциите, в рамките на чиито компетентности са зададените въпроси; участва в процеса по изпращане на разясненията и качването им на профила на купувача.
 • Отговаря за окомплектоването на нормативно изискуемите документи, които са условие за законосъобразното сключване на договора;

 1. Срок и начин за подаване на документите:

Необходимите документи може да бъдат подавани в срок от 17.11.2023 г. до 26.11.2023 г. лично или чрез пълномощник в деловодството на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис III“ 136, или на електронна поща: human_jobs@dfz.bg.

Заявления подадени след изтичане на срока не се подават.

 1. Списъците и други съобщения във връзка с подбора ще се обявяват на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ – http://www.dfz.bg/, Рубрика: „Работа в ДФЗ“.

 1. При наличие на един или повече кандидати подборът се извършва чрез събеседване, съгласно утвърдените критерии за извършване на подбор при мобилност на държавни служители.

 1. Лице за контакт: З. Ботева, главен експерт в дирекция „Човешки ресурси“, тел. 02/81 87 107.

Допуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ .

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

П. Стоянова

2.

И. Георгиев

3.

К. Съева-Стаменкова

Посочените кандидати трябва да се явят на 05.12.2023 г. от 10:00 часа в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ -  гр. София, бул. „Цар Борис III 136, за провеждане на събеседване.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на събеседването.


Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)