Обратно Подбор за мобилност за една длъжност „старши експерт“ в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ София град

Обява за конкурс за работа

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се обяви в Портала за работа в държавната администрация подбор за мобилност за една длъжност „старши експерт“ в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ София град при следните условия:

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
 • образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 • професионален опит: 1 /една/ година
 •  IV младши ранг;
 • длъжностно ниво според Класификатора на длъжностите в администрацията: Експертно ниво 6.

 1. Допълнителните изисквания за длъжността са:
 • висше образование в областите: социални, стопански и правни науки; аграрни науки и ветеринарна медицина; технически науки.

 1. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Държавен фонд „Земеделие“ и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от Закона за държавния служител.

 1. Минимален размер на основна месечна заплата за длъжността: от 780 лв. (при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят:
 • Заявление за участие в подбор за заемане на длъжността по реда на чл. 81а от ЗДСл (свободен текст, с посочване на телефони, електронна поща, адрес за кореспонденция);
 • Професионална автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен. (За лицата, завършили висше образование след 1 януари 2012 г. в български висши училища в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата.).
 • Копие от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност при пълно работно време;
 • Копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • Копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина;
 • Декларация за съгласие за обработка на личните данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) – по образец;
 • Други документи по преценка на кандидата.

 1. Кратко описание на длъжността:
 • разяснява целите, дейностите, условията, критериите, изискванията и документите, необходими за финансовото подпомагане на земеделските производители по програмите, мерките и схемите, прилагани в ДФ „Земеделие“;
 • осъществява връзката между кандидатите за финансова помощ и ДФ „Земеделие“;
 • извършва проверки във връзка с исканията за финансово подпомагане и изготвя писмени становища, съгласно правилата за финансово подпомагане и изготвя писмени становища съгласно правилата за финансово подпомагане на земеделските производители, които предоставя на началника на отдела;
 • проверява пакетите от документи за окомплектованост и легитимност;
 • приема, регистрира и проверява пакетите от документи;
 • изготвя становища за одобрение/отхвърляне на проектите;
 • поддържа пълна и актуална информация за постъпилите искания и предоставеното финансово подпомагане. При необходимост изготвя справки, отчети, анализи, във връзка с дейността на отдела и изпълнението на програмата, мерките и схемите, прилагани в ДФ „Земеделие“.

 1. Срок и начин за подаване на документите:

Необходимите документи може да бъдат подавани в срок от 01.03.2024 г. до 12.03.2024 г. лично или чрез пълномощник в деловодството на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис III“ 136, или на електронна поща: human_jobs@dfz.bg.

Заявления подадени след изтичане на срока не се подават.

 1. Списъците и други съобщения във връзка с подбора ще се обявяват на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ – http://www.dfz.bg/, Рубрика: „Работа в ДФЗ“.

 1. При наличие на един или повече кандидати подборът се извършва чрез събеседване, съгласно утвърдените критерии за извършване на подбор при мобилност на държавни служители.

 1. Лице за контакт: З. Ботева, главен експерт в дирекция „Човешки ресурси“, тел. 02/81 87 107.

Допуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ СОФИЯ ГРАД

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

П. Стоянова

2.

Т. Спасова - Ненкова

Посочените кандидати трябва да се явят на 20.03.2024 г. от 10:00 часа в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ -  гр. София, бул. „Цар Борис III 136, за провеждане на събеседване.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на събеседването


Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)