Обратно ВЪТРЕШЕН ОДИТОР в отдел „Одит за прилагане на системи за вътрешен контрол“, дирекция „Вътрешен одит“, Държавен фонд „Земеделие“

Съобщения за кандидатите

На основание чл. 23, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, във връзка с липса на допуснати кандидати се прекратява конкурса за длъжността „вътрешен одитор“ в отдел „Одит за прилагане на системи за вътрешен контрол“, дирекция „Вътрешен одит“ , обявен със Заповед № 03-РД-702/19.02.2024 г.


Обява за конкурс за работа

Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, тел. 8187-100,

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и заповед на
изпълнителния директор

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за длъжността „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР“,

в отдел „Одит за прилагане на системи за вътрешен контрол“, дирекция „Вътрешен одит“,

Държавен фонд „Земеделие“

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
 • образование: висше бакалавър;
 • професионален опит: не се изисква;
 • ранг: V младши.

 1. Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: кандидатът следва да притежава сертификат по чл. 19, ал. 2, т. 4 „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите, след успешно положен изпит по чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.

 1. Допълнителните изисквания за длъжността са:
 • висше образование в областите социални стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика, технически науки, аграрни науки и ветеринарна медицина, съгласно класификатор на областите на висше образование и професионалните направления.

 1. Начинът за провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • практически изпит - проверка на компютърните умения на кандидатите (работа с Microsoft Excel);
 • интервю.

 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:
 • заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) - при наличие на такива;
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител – при наличие на такива;
 • копие от сертификат по чл. 19, ал. 2, т. 4 от Закон за вътрешния одит в публични сектор, издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит или копие от валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.

 1. Документите следва да бъдат представени в 14 -дневен срок, считано от 21.02.2024 г. до 05.03.2024 г. включително, по един от следните начини:

- лично или чрез пълномощник, в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;

- по електронен път на адрес dfz@dfz.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Упълномощено лице за приемане на документите е г-жа Хр. Митрова. Телефон за контакти: 02/8187 111.

 1. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ на адрес – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, както и на интернет страницата на Държавен фонд
  „Земеделие“ – https://www.dfz.bg.

 1. Кратко описание на длъжността:
 • Прилага систематичен и дисциплинарен подход при участие в одитни ангажименти за проследяване на препоръките, увереност и консултиране в съответствие с одобрен годишен план;
 • Провежда установените одитни тестове, документални и други проверки в съответствие с работна програма, изготвена от ръководителя на одитния екип, като изготвя и попълва документи. Взема предвид насоките на ръководителя на одитния екип и спазва сроковете на изпълнението им. Внимателно оценява всички доказателства, прави заключения и решава дали са необходими допълнителни действия, за да се защитят интересите на организацията.
 • Провежда ангажименти за преследване изпълнението на препоръките от одитните доклади, като съгласува работата си с началник отдел/държавен вътрешен одитор, определен от директора на дирекция „Вътрешен одит“.
 • Представя докладите от ангажиментите за проследяване на препоръките на началник отдел/държавен вътрешен одитор, определен от директора на дирекция „Вътрешен одит“.

 1. Размер на основната заплата за длъжността – от 780 до 2600 лв. (при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

 1. Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност   на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.


Допуснати кандидати

Няма допуснати кандидати.


Недопуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР“ В ОТДЕЛ „ОДИТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Съгласно решение на конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/775 от 23.02.2024 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, на основание чл. 10в, ал. 1 и ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 21, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, до участие в конкурса НЕ се допускат следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата

Основание за недопускане

1.

В. Захариев

Чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл - Не са предоставени всички необходими документи за участие в конкурса за длъжността „вътрешен одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“, посочени в т. 2 от обявлението – копие на сертификат по чл. 19, ал. 2, т. 4 „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите, след успешно положен изпит по чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор или копие на валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.

2.

Й. Тончев

Чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл - Не са предоставени всички необходими документи за участие в конкурса за длъжността „вътрешен одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“, посочени в т. 2 от обявлението – копие на сертификат по чл. 19, ал. 2, т. 4 „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите, след успешно положен изпит по чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор или копие на валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.

3.

К. Кацаров

Чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл - Не са предоставени всички необходими документи за участие в конкурса за длъжността „вътрешен одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“, посочени в т. 2 от обявлението – копие на сертификат по чл. 19, ал. 2, т. 4 „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите, след успешно положен изпит по чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор или копие на валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

         КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  

                                                                                                 /п/


Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)