Обратно Интервенции в сектор "Мляко и млечни продукти"

Интервенции в сектор "Мляко и млечни продукти"

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Държавен фонд "Земеделие“ подпомага признатите групи и организации на производители на мляко и млечни продукти и асоциациите на организации на производители чрез предоставяне на финансова помощ по интервенциите, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. в сектор "Мляко и млечни продукти“ .

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 02.10.2023 г.

Краен срок: 13.10.2023 г.

Условия за кандидатстване:

По схемата могат да кандидатстват организации на производители на мляко и млечни продукти и техните асоциации, признати със заповед на министъра на земеделието и храните по реда на Наредба № 1 от 28.01.2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти.

По схемата могат да кандидатстват и групи производители на мляко и млечни продукти, признати със заповед на министъра на земеделието и храните по реда на Наредба № 12 от 5.05.2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители.

Групите производители трябва да изготвят и изпълняват план за признаване, съгласно който в рамките на преходен период с продължителност  до четири години от началото на одобрената оперативна програма и приключващ най-късно на 31 декември 2027 г., следва да бъдат признати като организации на производители на мляко и млечни продукти.

Всички кандидати следва да създадат оперативен фонд, да изготвят оперативна програма и да подадат чрез СЕУ заявление за одобрението й в съответствие с  Наредба № 13 от 1.09.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г. в секторите "Плодове и зеленчуци" и "Мляко и млечни продукти".

Насоки за кандидатстване:

Групите/Организациите на производители на мляко и млечни продукти/асоциациите на организации на производители на мляко и млечни продукти подават Заявление за одобрение на оперативната програма по електронен път чрез индивидуалния профил на кандидата в Системата за електронни услуги (СЕУ). В случай че документите не се подават лично от кандидата, той следва да определи пълномощник и обхват на правата му, което се потвърждава с квалифициран електронен подпис (КЕП) в СЕУ. Кандидатите удостоверяват подаването на заявлението за одобрение на  оперативната програма в електронна форма чрез КЕП.

Финансовата помощ се предоставя чрез прилагане на следните интервенции по чл. 47 от Регламент (ЕС) 2021/2115, включени в Стратегическия план:

1.  Инвестиции в материални и нематериални активи; 

2. Интервенции, свързани с научноизследователска и развойна дейност в областта на устойчивите производствени методи, включително устойчивост на болести по животните и смекчаване изменението на климата и адаптиране, иновативни практики и производствени техники;

3. Консултантски услуги и техническа помощ, по-специално по отношение на техниките за устойчив контрол на болести по животните, устойчива употреба на продукти за здраве на животните, адаптиране към изменението на климата и смекчаване на това изменение, както и по отношение на условията на заетост, задълженията на работодателите и здравословните и безопасни условия на труд;

4. Обучение, включително индивидуално обучение и обмен на най-добри практики, по-специално по отношение на техниките за устойчив контрол на болести по животните, устойчива употреба на продукти за здраве на животните, адаптиране към изменението на климата и смекчаване на това изменение, както и по отношение на използването на организирани платформи за търговия и стокови борси на спот и фючърсни пазари;

5. Популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите за схемите на Съюза за качество и за значението на здравословното хранене, както и към диверсифициране и консолидиране на пазарите.

Подадената оперативна програма следва да включва дейности и разходи по приложение № 6 на Наредба 13/01.09.2023 г., както и да :

- има продължителност най-малко три години и най-много пет години;

- е насочена към изпълнението на една или повече от целите по чл. 46, букви "а"– "з", "й" и "к" от Регламент (ЕС) 2021/2115.

Документи за кандидатстване:

 

1. Заявление за одобрение на оперативна програма;

2. Оперативна програма - образец;

3. План за признаване за дейността на група на производители на мляко  и млечни продукти - образец;

4. Указания за попълване на заявление за одобрение на оперативна програма по интервенции в сектор "Мляко и млечни продукти".

5. Заявление за авансово плащане по интервенции от СП в сектор "Мляко и млечни продукти"

6. Заявление за междинно/окончателно плащане по интервенции от СП в сектор "Мляко и млечни продукти"

 

Документи за изпълнение:

1. Наредба № 13  от 1.09.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г. в секторите "Плодове и зеленчуци" и "Мляко и млечни продукти";

2. Регламент (ЕС) 2021/2115;

3. Регламент (ЕС) 2022/126;

4. Заповед за утвърждаване на бюджета за интервенциите в сектор "Мляко и млечни продукти".

5. Списък с активи, дейности и услуги, за които са определени референтни разходи при извършване на строително-монтажни работи, създаване на трайни насаждения и земеделска техника