През 2023 г. Одитният комитет на ДФ „Земеделие“ проведе четири заседания. На заседанията бяха определени председател и заместник-председател на Одитния комитет, бяха съгласувани Статута и числеността на дирекция „Вътрешен одит“, бяха приети Статут и Правила за дейността на Одитния комитет на ДФ „Земеделие“ и бяха съгласувани Стратегическия план 2020-2024 и Годишния план за 2024 на дирекция „Вътрешен одит“.